HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

  18/08/2022 17:18     |  Lượt xem 576   

Sàng lọc để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Trong hơn 90 năm lãnh đạo cách mạnh, cùng với “xây”, Đảng ta hết sức coi trọng việc chỉnh đốn Đảng, trong đó có công tác sàng lọc, loại bỏ những cán bộ, đảng viên suy thoái, thoái hóa, biến chất ra khỏi đội ngũ, để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện nghiêm túc công tác này để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 
Nhận thức và cách làm dần đi vào nề nếp
 
Công tác sàng lọc đảng viên từ trước đến nay chủ yếu được lồng ghép trong các văn kiện, quy định, chỉ thị của Đảng, chưa có một văn bản chuyên đề nào cụ thể, riêng biệt. Nhận thức được tính cấp thiết, thường xuyên, lâu dài của công tác sàng lọc đảng viên, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 21-1-2019 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 7-3-2019 về thực hiện Chỉ thị số 28. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy trực thuộc, các tổ chức đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chỉ thị; tăng cường quản lý giáo dục đảng viên; định kỳ hàng năm tiến hành sơ kết, báo cáo kết quả rà soát, sàng lọc đảng viên.
 
Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác sàng lọc đảng viên tại Đảng bộ TP. Nha Trang.
Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác sàng lọc đảng viên tại Đảng bộ TP. Nha Trang.
 
Sau hơn 2 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 02, ngày 12-4-2021 hướng dẫn về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Sau khi Hướng dẫn số 02 được phổ biến, triển khai thực hiện, qua kiểm tra cho thấy đã có sự chuyển biến rõ rệt, nhất là về nhận thức. Các cấp ủy đã nhận thức rõ hơn, cụ thể hơn, phân biệt rõ hơn giữa công tác rà soát sàng lọc đảng viên với công tác xử lý kỷ luật đảng viên theo Điều lệ Đảng; việc nhận diện đối tượng cần được giáo dục, sàng lọc được cụ thể hơn; trách nhiệm của cấp ủy các cấp, của đảng viên được nêu cụ thể rõ ràng hơn ở mỗi bước; các bước triển khai theo quy trình rà soát, sàng lọc gắn với công tác đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm hơn, thực hiện dần đi vào nề nếp, từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, hình thức trong công tác đánh giá, xếp loại đảng viên. 
 
Thực tiễn cho thấy, công tác rà soát, sàng lọc đảng viên đã trở thành một nội dung quan trọng trong công tác đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm giúp cấp ủy, tổ chức đảng có thêm công cụ để nhận xét, đánh giá, đồng thời là một kênh để kiểm tra, đánh giá việc học tập và mức độ, hiệu quả làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua; qua đó giúp cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá toàn diện, khách quan hơn thực trạng chất lượng đội ngũ đảng viên ở chi bộ, đảng bộ mình.
 
Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp 
 
Với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị toàn tỉnh phải tích cực, chủ động, nắm chắc thời cơ, tranh thủ mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu Bộ Chính trị giao. Do đó, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên mà trước hết là đội ngũ đảng viên có đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là một yêu cầu tất yếu khách quan cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.
 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là “tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...”; Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nêu rõ nhiệm vụ về xây dựng Đảng đó là “đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng…”. Do vậy, nhiệm vụ rà soát, giáo dục, sàng lọc đảng viên thời gian đến là yêu cầu tất yếu khách quan để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để làm tốt điều này, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:
 
Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên phổ biến, quán triệt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên bằng hình thức thích hợp, qua đó để mỗi đảng viên không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, “tự soi” “tự sửa”, kịp thời khắc phục khuyết điểm, không vướng vào chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, ngăn chặn và đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gương mẫu, tiên phong, trách nhiệm trong các hoạt động, phong trào ở cơ quan, đơn vị, địa phương, được quần chúng tin yêu. 
 
Hai là, thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên theo Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 19-1-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; trong đó quán triệt mục tiêu, quan điểm vừa chú trọng số lượng, vừa đảm bảo chất lượng nguồn kết nạp; thực hiện phương châm “sàng lọc ngay từ trong công tác tạo nguồn”, tránh tư tưởng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng.
 
Ba là, quan tâm, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở về nghiệp vụ kỹ năng công tác đảng, công tác quần chúng, công tác dự báo tình hình, phương pháp cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, phù hợp với yêu cầu địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực tiễn cho thấy ở đâu có đội ngũ cấp ủy viên mạnh, nhất là bí thư có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong mọi hoạt động thì ở đó tổ chức đảng mạnh, đội ngũ đảng viên phát huy tốt được vai trò, chức trách của mình.
 
Bốn là, cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên trong tình hình mới, nhất là kiểm tra về chế độ sinh hoạt đảng theo định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và chế độ đóng đảng phí, việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi về sinh hoạt Đảng cho đảng viên, nhất là đảng viên thường xuyên đi làm ăn xa nơi cư trú, đảng viên là sinh viên, bộ đội xuất ngũ chưa có việc làm ổn định, vừa đảm bảo đúng quy định của Đảng, vừa tạo điều kiện để đảng viên phát triển kinh tế, ổn định đời sống.
 
Năm là, cấp ủy, cơ quan chuyên môn của cấp ủy thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, chấn chỉnh các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện công tác đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; phát hiện biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tấm gương đảng viên xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống. Đồng thời, nhắc nhở, giúp đỡ, giáo dục, theo dõi đối với những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; cương quyết sàng lọc đưa ra khỏi Đảng đối với những đảng viên không tiến bộ, không còn tư cách, phẩm chất của người đảng viên.
 
Sáu là, cấp ủy, tổ chức đảng cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tạo điều kiện để các tổ chức tham gia đóng góp ý kiến, giám sát việc nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên ở nơi làm việc, nơi cư trú, nhất là đảng viên là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; phát hiện, lựa chọn, giới thiệu những nhân tố tích cực trong các phong trào yêu nước để cấp ủy đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. 
 
Qua báo cáo của các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, từ tháng 1-2019 đến tháng 12-2020, Đảng bộ tỉnh đã sàng lọc đưa ra khỏi Đảng 220 đảng viên, trong đó khai trừ 11 trường hợp, xóa tên 209 trường hợp. Từ năm 2021 đến tháng 6-2022, có 183 đảng viên được đưa vào danh sách giúp đỡ, giáo dục, theo dõi. Kết quả sàng lọc năm 2021 có 48 đảng viên tiến bộ, được đưa ra khỏi danh sách giáo dục, giúp đỡ; cho ra khỏi Đảng 105 đảng viên (khai trừ 5, xóa tên 57 đảng viên); 73 đảng viên tiếp tục được theo dõi, giúp đỡ giáo dục.
 
Theo https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/202208/sang-loc-de-nang-cao-chat-luong-doi-ngu-dang-vien-8260382/
 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.766.284