ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  14/09/2022 09:18     |  Lượt xem 541   

Nha Trang: Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ Kỳ 1: Thận trọng và bài bản

Quán triệt sâu sắc quan điểm “Quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài”, những năm qua, Đảng bộ TP. Nha Trang luôn quan tâm làm tốt công tác cán bộ, gắn quy hoạch cán bộ với các khâu trong công tác cán bộ, từ tuyển chọn, đánh giá cán bộ đến đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách cán bộ.

Thực hiện linh hoạt theo phương châm “động” và “mở”

Đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang cho biết, nhận thức công tác quy hoạch cán bộ là nền tảng, là khâu có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác cán bộ, ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang đều quán triệt và xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn cơ sở thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành phố xây dựng đề án vị trí việc làm; thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp thành phố và cấp cơ sở nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ mới theo phương châm “động” và “mở”, coi trọng chất lượng, đảm bảo cân đối, hài hòa, linh hoạt, hợp lý giữa nguồn cán bộ thành phố với các xã, phường và lĩnh vực công tác, giữa nguồn cán bộ tại chỗ với nguồn cán bộ từ nơi khác. Cùng với đó, chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy tổng hợp các thông tin cơ bản về cán bộ; thực hiện rà soát thẩm định về tiêu chuẩn chính trị, đưa danh sách nhân sự có triển vọng dự kiến vào quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố.

 

Trên cơ sở kết quả đánh giá cán bộ hàng năm cũng như căn cứ nhu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, Thành ủy Nha Trang và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã rà soát, đánh giá nguồn cán bộ đương nhiệm theo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện để chuẩn bị nguồn nhân sự trước khi tiến hành công tác quy hoạch cán bộ. Đồng thời rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc từ nơi khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển.

 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026, Thành ủy Nha Trang đã thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố đảm bảo đủ số lượng, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ đưa vào quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt thành phố. Trong đó, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố 53 người; Ban Thường vụ Thành ủy 11 người; Bí thư Thành ủy 1 người; Phó Bí thư Thành ủy 3 người; Chủ tịch HĐND thành phố 1 người; Chủ tịch UBND thành phố 2 người; Phó Chủ tịch UBND thành phố 1 người. Đồng thời, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026 các chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy 9 người; Phó Bí thư Thành ủy 4 người; Chủ tịch HĐND thành phố 4 người; Phó Chủ tịch HĐND thành phố 2 người; Chủ tịch UBND thành phố 2 người; Phó Chủ tịch UBND thành phố 11 người. 

 

Đối với cấp cơ sở, quy hoạch ban chấp hành 579 người; quy hoạch ban thường vụ 217 người, gấp 1,5 đến 2 lần số lượng cấp ủy, ban thường vụ đương nhiệm. Đối với khối các phòng, ban, đoàn thể thành phố, cán bộ lãnh đạo, quản lý 135 người.

 

Hội nghị cán bộ chủ chốt TP. Nha Trang lấy ý kiến (bằng phiếu kín) giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị cán bộ chủ chốt TP. Nha Trang lấy ý kiến (bằng phiếu kín) giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

 

Thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27-12-2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ, đến nay, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031 đã hoàn thành. Chất lượng quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ mới đảm bảo trình độ từ đại học trở lên. Thành ủy đã thực hiện quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đối với 22 người; Ban Thường vụ Thành ủy 14 người; Phó Bí thư Thành ủy 6 người; Chủ tịch HĐND thành phố 2 người; Phó Chủ tịch HĐND thành phố 3 người; Chủ tịch UBND thành phố 2 người; Phó Chủ tịch UBND thành phố 4 người. Danh sách quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt của thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

 

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng Quy định số 05-QĐ/TU, ngày 26-4-2022 về công tác quy hoạch cán bộ; triển khai hướng dẫn tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện các bước trong quy trình công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo xã, phường, phòng, ban của thành phố. Đến nay, các đơn vị cơ bản đã triển khai thực hiện xong quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đã được Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang phê duyệt. Theo đó, 27/27 xã, phường đã quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ và 6 chức danh cán bộ chủ chốt; 12/12 cơ quan khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể, 22/22 cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố đã quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý.

 

Theo đồng chí Hồ Văn Mừng, công tác quy hoạch cán bộ của TP. Nha Trang nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ mới đã được Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang thực hiện thận trọng, bài bản, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, có tầm nhìn xa, có quan điểm rõ ràng trong đánh giá, lựa chọn cán bộ, đúng quy trình các bước công tác quy hoạch cán bộ theo hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý không quá 3 cán bộ, một cán bộ quy hoạch không quá 3 chức danh ở cùng cấp. Mục tiêu của quy hoạch là lựa chọn cho được những cán bộ thực sự có phẩm chất, năng lực để đưa vào nguồn kế cận, dự bị; từng bước đào tạo, bồi dưỡng qua trường lớp, giao nhiệm vụ, rèn luyện, thử thách cán bộ từ thực tiễn công tác. Vì vậy, để chuẩn bị lớp cán bộ kế cận cho các nhiệm kỳ tiếp theo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, Thành ủy đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng quy hoạch đội ngũ cán bộ thực sự có năng lực, phẩm chất, trình độ chuyên môn và uy tín, trong đó chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031, Đảng bộ thành phố đã quy hoạch đảm bảo theo cơ cấu ba độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong quy hoạch cấp ủy; trong đó, tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) đạt 18,2% (tỷ lệ đề ra là từ 15%), cán bộ nữ đạt 27,3% (tỷ lệ đề ra là 25% trở lên). Hầu hết cán bộ đưa vào quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn, có chiều hướng phát triển tốt, nhiều cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng phát triển được đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho thành phố trước mắt và lâu dài.

 

Gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

 

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng phải chăm lo đào tạo cán bộ như người làm vườn vun trồng cây cối quý báu”, những năm qua, Đảng bộ TP. Nha Trang luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cấp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt có năng lực, uy tín đảm nhận những vị trí lãnh đạo chủ chốt của thành phố.

 

Đảng bộ thành phố xác định, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những nhân tố quyết định chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi tỉnh, thành phố đang tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 55/2022/QH15, ngày 16-6-2022 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa… Từ đó, đặt ra yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý xứng tầm nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết của Bộ Chính trị, xây dựng TP. Nha Trang trở thành đô thị hạt nhân, một trong ba vùng động lực của tỉnh về kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ…

 

Việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cử cán bộ tham gia các lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị hàng năm của thành phố được thực hiện theo hướng gắn liền với yêu cầu sử dụng và công tác quy hoạch cán bộ. Cấp ủy các cấp luôn quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ được học tập, nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo vị trí việc làm và yêu cầu đặt ra của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, thành phố đã cử 1.215 lượt cán bộ đi học các lớp trung cấp, cao cấp lý luận chính trị và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Từ 2020 đến nay, thành phố đã cử 529 lượt cán bộ tham gia học tập các lớp trung cấp, cao cấp lý luận chính trị, quản lý hành chính Nhà nước các ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Sau khi được đào tạo, bồi dưỡng, hầu hết cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức chính trị, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ. Nhiều cán bộ, đảng viên đã vận dụng kiến thức lý luận, chuyên môn được đào tạo vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc tại địa phương, đơn vị.

Theo thống kê, hiện nay, cán bộ lãnh đạo các phòng, ban thành phố có trình độ đại học và trên đại học đạt tỷ lệ 100%, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 100% (87/87 người); 100% cán bộ lãnh đạo xã, phường có trình độ đảm bảo tiêu chuẩn về chức danh theo quy định (178/178 người). Cán bộ cấp ủy thành phố và cán bộ trong quy hoạch tạo nguồn cấp thành phố có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học đạt 100%, trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân đạt 70%. 

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202209/nha-trang-nang-cao-chat-luong-cong-tac-quy-hoach-can-bo-ky-1-than-trong-va-bai-ban-8262771/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 16.473.238