MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  20/10/2022 21:34     |  Lượt xem 511   

Khánh Vĩnh: Một số kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

Ngày 12/3/2003, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX  ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; sau hơn 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng thuận của nhân dân, huyện Khánh Vĩnh đã từng bước phát triển và đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến quan trọng; quốc phòng an ninh không ngừng được củng cố và tăng cường; khối đoàn kết thống nhất giữa các dân tộc được mở rộng và phát huy; các phong trào thi đua yêu nước phát triển rộng khắp; các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, trách nhiệm hơn về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, văn hoá tinh thần của nhân dân, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã tổ chức hội nghị quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trên địa bàn toàn huyện; ban hành Chương trình hành động để triển khai thực hiện đảm bảo sát với tình hình thực tế ở địa phương. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên để cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết ở cấp mình cho phù hợp. Giao UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu đề ra giải pháp và cụ thể hóa về mặt nhà nước để tổ chức thực hiện như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi... nhằm từng bước cải thiện và nâng cao một bước đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào tôn giáo; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, khối đoàn kết các dân tộc.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở; sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, qua hơn 20 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết số 23 đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể nhân dân về quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là trong công tác vận động nhân dân cùng chung tay tham gia đầu tư phát triển sản xuất xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… Nhờ vậy, trong những năm qua, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Khánh Vĩnh ổn định, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và phục vụ nhu cầu dân sinh. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo. Đến nay, có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại bình quân đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức thường xuyên, đã đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Nhiều phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số được nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng và bảo lưu. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được quan tâm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả. Đến năm 2021, toàn huyện có 9.269 hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, chiếm tỷ lệ 96%. Có 39/39 khu dân cư đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa, chiếm tỷ lệ 100%. Số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 97/100 đơn vị, chiếm tỷ lệ 97%. Công tác giảm nghèo được tập trung chỉ đạo, triển khai khá hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2021 giảm xuống xuống còn 24,76% (theo chuẩn mới). Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng… Qua đó, đã góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thu hẹp dần khoảng cách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực phối hợp cùng các ngành triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…, huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, cá nhân cùng tham gia chung tay, góp sức giúp đỡ những đối tượng yếu thế trong xã hội (hộ gia đình chính sách, hộ nghèo,...) cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Từ năm 2003 đến nay, “Quỹ Vì người nghèo” của huyện đã huy động được trên 10 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ này, đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa được hàng trăm căn nhà cho hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiên tai gây ra; đầu tư sửa chữa hàng ngàn căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; giúp đỡ, hỗ trợ cho hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường…; tổ chức nhiều chương trình, sự kiện, hỗ trợ hàng ngàn con giống, vốn sản xuất cho hộ nghèo để mua sắm phương tiện phục vụ sản xuất… Qua đó, đã góp phần tích cực thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống của cộng đồng nhân dân ở từng khu dân cư, củng cố khối đoàn kết thống nhất giữa các dân tộc…

 

Trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh

 

Có thể nói, qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể trong huyện đã nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của Nghị quyết; tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong trong cán bộ, đảng viên về công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; tạo sự đồng thuận, thống nhất hành động trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 23-NQ/TW, hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW gắn với việc tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc của nhân dân; kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt Kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát huy mạnh mẽ vai trò của chính quyền trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, bằng việc thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ cơ sở, hướng mọi hoạt động của nhà nước vào mục tiêu phục vụ nhân dân. Nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và toàn thể nhân dân trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các cuộc vận động… Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong huyện thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

CTV Nguyễn Hoàng My – BTG HU Khánh Vĩnh

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.990.315