HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

  24/11/2022 09:35     |  Lượt xem 126   

Đảng bộ xã Diên An nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Tính đến nay, Đảng bộ xã Diên An (trực thuộc Đảng bộ huyện Diên Khánh) có 14 chi bộ trực thuộc với 243 đảng viên. Trong thời gian qua, Đảng bộ xã Diên An luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh; công tác xây dựng Đảng.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy xã Diên An đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cấp ủy và cán bộ kiểm tra Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát như: quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện Đảng ủy quản lý; Quy định việc tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

Trong năm 2020 và 2021, Đảng ủy xã đã tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với 04 chi bộ trực thuộc; giám sát chuyên đề đối với 04 đồng chí cấp ủy viên cùng cấp; 01 đồng chí Bí thư Chi bộ. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã kiểm tra chuyên đề đối với 04 Chi bộ, giám sát chuyên đề đối với 04 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế; xử lý nghiêm đảng viên vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng, giữ gìn đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Trong năm 2020, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy đã thi hành kỷ luật 01 đảng viên bằng hình thức khiển trách.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, Đảng ủy xã Diên An đã thực hiện cơ bản bảo đảm đúng quy trình, quy định; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng cao. Công tác thi hành kỷ luật đảng đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc còn hạn chế, chủ yếu chỉ mới thực hiện giám sát thường xuyên.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ xã Diên An trong thời gian tới, Đảng ủy xã đã xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục quán triệt các quan điểm, chủ trương mà Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, thẩm quyền thi hành kỷ luật của Ủy ban kiểm tra cấp cơ sở theo Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; đổi mới nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát gắn với các chủ trương của cấp ủy; tập trung kiểm tra những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; tập trung làm tốt công tác nắm bắt tình hình, chủ động phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; làm tốt công tác giải quyết đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh của đảng viên và nhân dân đối với các tổ chức đảng và đảng viên; tập trung xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm (nếu có). Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra, chi ủy, chi bộ trực thuộc chủ động thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; nâng cao trách nhiệm tự kiểm tra thường xuyên của các cấp ủy, nhất là đối với cấp ủy viên và cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý, kịp thời chỉ ra những ưu điểm để phát huy và phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để chủ động khắc phục, chấn chỉnh. Bên cạnh đó, quan tâm củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức bộ máy và thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm tính chuyên nghiệp, nghiêm minh và tính giáo dục trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

CTV Công Thanh-UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.766.692