MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  30/11/2022 15:06     |  Lượt xem 324   

Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên - Một năm nhìn lại

Trong bối cảnh phát triển như vũ bão của trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, số hóa thông tin, mạng xã hội đang dần trở nên quen thuộc, đem đến nhiều tiện ích cũng như đặt ra nhiều thách thức cho công tác tư tưởng của Đảng, thì công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên vẫn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và không thể thay thế.

Trong năm 2022, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào kết quả chung tích cực của ngành Tuyên giáo. Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đã được thực hiện chủ động, tích cực, có hiệu quả trong tham mưu định hướng tuyên truyền sâu rộng việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương khóa XIII, các bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, các sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế. Song song với đó, tuyên truyền các kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; tích cực đấu tranh chống lại âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch và các phần tử xấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan biên soạn 02 bộ tài liệu: Tài liệu Hỏi - Đáp tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045[1]; Đề cương tuyên truyền Quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045[2]. Bên cạnh đó, các đồng chí báo cáo viên có thể khai thác thông tin tại Trang Thông tin điện tử của Ban, (http://tuyengiaokhanhhoa.vn). Các Fanpage: “Nha Trang Ngày Mới” (với hơn 24.000 người theo dõi); “Khánh Hòa - Xứ Trầm Biển Yến”; Zalo “Nha Trang ngày mới” do Ban lập đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả. Hàng tháng phát hành Bản tin Thông tin nội bộ; bản tin tham khảo dành cho báo cáo viên và một số tài liệu khác phục vụ công tác tuyên truyền miệng. Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị báo cáo viên và công tác quản lý hoạt động báo cáo viên, bảo đảm cho công tác tuyên truyền miệng đạt hiệu quả.

Chú trọng nâng cao chất lượng của Hội nghị Báo cáo cáo viên Tỉnh ủy thông qua việc thường xuyên mời lãnh đạo các sở, ban, ngành báo cáo những vấn đề dư luận quan tâm, nhằm cung cấp những nội dung thiết thực, chính xác để kịp thời định hướng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân, từ đó, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong quần chúng nhân dân như: công tác quy hoạch tỉnh; việc triển khai thực hiện các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh…Đến nay, Ban đã tổ chức 11 hội nghị với 10.901 lượt người dự[3]. Sau hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên, thời sự cấp mình cho cán bộ chủ chốt, đội ngũ báo cáo viên tại địa phương, đơn vị, định kỳ hàng tháng, 2 tháng hoặc quý, tùy theo đặc điểm của cơ quan, đơn vị[4]. Đối với cơ sở (xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp...) chủ yếu lồng ghép thông tin thời sự với các kỳ sinh hoạt chi, đảng bộ, các buổi sinh hoạt chuyên đề, giao ban cơ quan.

Đội ngũ báo cáo viên các cấp đã tích cực triển khai hoạt động tuyên truyền miệng với các nội dung được tiếp thu đến cơ sở, lựa chọn các phương pháp truyền đạt hiệu quả trong công tác tuyên truyền. Chủ động lựa chọn các nội dung phù hợp với ngành để bổ sung các chuyên đề báo cáo, tích cực cập nhật thông tin tìm tòi, kết hợp với các nội dung triển khai, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường đối thoại, trao đổi những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm, nhằm nắm bắt kịp thời những thông tin cần thiết để tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền những giải pháp, kịp thời khắc phục những vướng mắc do thực tiễn đặt ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tuyên truyền miệng ở một số địa phương, đơn vị chưa được tổ chức thường xuyên, chất lượng còn hạn chế. Một số báo cáo viên chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm; tham gia hội nghị báo cáo viên chưa đều. Việc thực hiện thông tin hai chiều và nắm bắt dư luận, dự báo tình hình, định hướng tư tưởng có lúc có việc chưa hiệu quả, chưa kịp thời.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, vướng mắc, trong năm 2022, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác tư tưởng của Đảng. Qua đó, đề ra những giải pháp cụ thể trong thời gian tới. Đó là, cấp ủy các cấp cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, thường xuyên quan tâm chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; luôn xác định công tác tuyên truyền phải hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn cuộc sống của Nhân dân; Tập trung tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền miệng. Phát huy vai trò, lợi thế của Internet, mạng xã hội trong thực hiện công tác tuyên truyền; Ban tuyên giáo các cấp tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch hướng dẫn, bồi dưỡng công tác tuyên truyền miệng và quản lý hoạt động báo cáo viên, thường xuyên kiểm tra, tổ chúc sơ, tổng kết và báo cáo thường trực cấp ủy.  

CTV Hải Quang

 

[1] Số lượng in 6.500 cuốn.

[2] Số lượng in 1.000 cuốn

[3] Trong đó: có 06 hội nghị trực tuyến với 2.759 lượt người dự (có 01 hội nghị kết nối với 10 điểm cầu cấp huyện và tương đương; 39 điểm cầu cấp xã); 03 hội nghị trực tiếp với 280 lượt người dự; 01 hội nghị trực tiếp và trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII với 6.862 lượt người dự (kết nối với 10 điểm cầu cấp huyện và tương đương, 86 điểm cầu cấp xã).

[4] Thành ủy Cam Ranh tổ chức 11 hội nghị/1.562 lượt người dự; Thành ủy Nha Trang: 03 hội nghị/1.221 người dự; Huyện ủy Cam Lâm: 06 hội nghị/1.260 lượt người dự; Ninh Hòa: 11 hội nghị/1.712 người dự; Vạn Ninh: 13 hội nghị/4.662 lượt người dự; Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông báo thời sự 532 buổi/261.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia…

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.891.103