ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  09/07/2018 10:16     |  Lượt xem 1885   

Góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của Đảng cho cán bộ đảng viên ở cơ sở

Việc học tập, quán triệt nắm vững nghị quyết của đảng là yêu cầu và là nhiêm vụ của đảng viên. Từ đó, mỗi cá nhân đảng viên sẽ củng cố hơn nữa niềm tin, có bản lĩnh chính trị vững vàng hăng hái thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Năng lực và sức chiến đấu của đảng ta, cũng như đội ngũ cán bộ đảng viên, phụ thuộc vào sự thấm nhuần, nắm vững chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đường lối, chủ trương của Đảng... , trình độ vận dụng lý luận, quan điểm của Đảng vào thực tiễn của mỗi cán bộ, đảng viên cũng như của toàn Đảng. Đảng viên của Đảng phải là những người giác ngộ, kiên quyết và hăng hái ở mọi lúc mọi nơi để xứng đáng là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của đảng. Để có những phẩm chất đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải là người tiền phong gương mẫu trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là về trình độ lý luận, nhận thức chính trị. Đây là vấn đề quan trọng được đặt lên hàng đầu, nhất là trong tình hình hiện nay ở nước ta, khi mà công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đang phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, nhiều vấn đề mới được đặt ra. Vì vậy, mọi cán bộ đảng viên phải không ngừng học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt, trong đó có học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, nắm vững quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nếu không muốn lạc hậu với cuộc sống.

Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng, trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, với những tiến bộ của khoa học công nghệ, cán bộ, đảng viên có điều kiện tiếp nhận dễ dàng và nhanh chóng các nghị quyết Đảng. Song trên thực tế cho thấy chưa có hình thức nào tốt hơn thay thế việc tổ chức, học tập nghiên cứu nghị quyết do đội ngũ giảng viên, báo cáo viên của Đảng trình bày. Tại đây, người học sẽ được phân tích, liên hệ một cách cụ thể bằng ngôn ngữ sinh động mà các hình thức khác không thể có.

Hơn nữa, tính phức tạp của tình hình và quan hệ quốc tế hiện nay càng không thể trình bày hết trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trong các tài liệu. Vì vây, khi tham gia học tập nghị quyết của đảng, người học sẽ được báo cáo viên trình bày một cách đầy đủ, sâu sắc nội dung thông tin có định hướng của nghị quyết góp phần tạo nên sự thống nhất về chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên và là điều kiện để thống nhất nhận thức trong toàn Đảng.

Thông qua việc học tập nghị quyết, người học không chỉ nắm được quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng để vận dụng vào thực tiễn, quan trọng hơn còn giúp họ trên những cương vị công tác của mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và qua đó để lãnh đạo quần chúng thực hiện, làm tốt hơn vai trò tiên phong của mình trên cả hai mặt tiên phong về nhận thức, lý luận và tiên phong cả hành động thực tiễn.

Từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới đến nay, việc học tập nghị quyết đã có bước khởi sắc, trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong sinh hoạt chính trị của đảng viên và các tổ chức đảng cũng như của các tổ chức chính trị xã hội, số người tham gia học tập ngày càng đầy đủ hơn, tính tự giác của cán bộ đảng viên được nâng lên rõ rệt. Thực tế cho thấy việc tham gia học tập nghị quyết của cán bộ đảng viên đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Những nội dung có tính định hướng chính trị trong các chương trình học tập nghị quyết đã làm rõ hơn tình hình, đặc điểm, bối cảnh, khó khăn, thuận lợi của nước ta, làm rõ quan điểm, đường lối, chủ trương và giải pháp để khắc phục những tồn tại, yếu kém trong quá trình thực hiện. Từ đó giúp người học củng cố niềm tin, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, chống lại các luận điệu thù địch, tạo cơ sở cho sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng; đồng thời, giúp cho cán bộ, đảng viên có tầm nhìn, có năng lực tư duy mới, tự đánh giá, lý giải những vấn đề phức tạp do cuộc sống đặt ra.

Góp phần xây dựng tư duy mới cho cán bộ, đảng viên, giúp họ thay đổi cách nghĩ, cách làm, nâng cao chất lượng của hiệu quả công tác; đồng thời góp phần thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn thay đổi phương thức hoạt động, từ sản xuất, kinh doanh cũng như các mặt công tác khác để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, làm giàu chính đáng cho mình và cho xã hội.

 

Việc học tập lý luận chính trị và học tập nghị quyết Đảng góp phần tích cực vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, các đoàn thể quần chúng, kiện toàn và củng cố các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao trình độ và phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ theo tinh thần của nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đó, thực tế cho thấy, việc học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên hiện nay còn có những hạn chế, chất lượng, hiệu quả chưa tương xứng với yêu cầu. Hiện còn một số cán bộ đảng viên có tư tưởng ngại học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị nên chưa có sự chủ động, nhiệt tình, tích cực trong học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị như Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII đã chỉ ra: Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng dạy và học tập nghị quyết của Đảng chưa được coi trọng đúng mức, kém hiệu quả, nội dung phương pháp giáo dục, truyền đạt chậm đổi mới; chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức…

Để khắc phục tình trạng trên đòi hỏi cần đổi mới, nâng cao chất lượng của công tác triển khai tổ chức học tập, nghiên cứu quán triệt nghị quyết đảng. Điều này, đòi hỏi phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, từ khâu chuẩn bị tài liệu, tổ chức lớp học, lựa chọn báo cáo viên đến giải đáp thắc mắc, xây dựng và thảo luận chương trình hành động... Trong phạm vi bài này chúng tôi đề cập đến một số vấn đề góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của việc học tập nghị quyết đảng của cán bộ đảng viên tại cơ sở: 

Một là, đối với cán bộ đảng viên, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác gương mẫu trong việc tham gia học tập, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của đảng như Quy định số 54-QĐ/TW về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng và Điều lệ Đảng đã nêu rõ: học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên... Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác… Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu, học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để theo kịp nhân dân… Cùng với việc tích cực, chủ động tham gia học tập, mỗi cán bộ đảng viên cần nêu cao tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu coi đây không chỉ là một nhu cầu, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình mà còn là một phương pháp quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên để có hiểu biết sâu sắc về quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác đáp ứng với sự vận động, phát triển của cách mạng trong giai đoạn mới. Mặt khác, phải gắn việc tự học, tự nghiên cứu với tích cực, chủ động đấu tranh, phê phán với các quan điểm sai trái, thù địch để làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội hiện nay.

Như vậy, việc lười học tập nghị quyết của Đảng là một trong những biểu hiện suy thoái, nó làm cho cán bộ, đảng viên không nắm được đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, biện pháp lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng, nghị quyết của Đảng dù đúng đắn, nhưng chậm được triển khai, cụ thể hóa và trở thành hiện thực. Thậm chí có những trường hợp, cán bộ, đảng viên hiểu sai, làm trái với đường lối, nghị quyết của Đảng, gây ra sự bất bình, lo lắng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cũng do lười học tập, không nắm chắc, hiểu sâu chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, nên cán bộ, đảng viên không thể tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện. Do không nắm được nghị quyết của Đảng, nên khi tiếp xúc với quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng, thì không ít cán bộ, đảng viên tỏ ra lúng túng, thiếu lý lẽ để “giải thoát” cho chính mình và đấu tranh bác bỏ quan điểm sai trái, phản động, nhằm bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng.

Hai là, đối với tổ chức cơ sở đảng nơi tổ chức cho cán bộ đảng viên học tập nghiên cứu quán triệt nghị quyết đảng. Cấp ủy và người đứng đầu tổ chức đảng cần nghiên cứu, nắm vững nội dung, kế hoạch và hướng dẫn học tập nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Từ đó xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện ở cấp mình, trong đó cần lưu ý đến việc lựa chọn nội dung, thời gian, hình thức học tập nghị quyết, cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị và thông báo rõ để cán bộ đảng viên chuẩn bị bố trí công việc để theo học đầy đủ. Mặt khác, cấp ủy đảng cần chủ động báo cáo với Ban Tuyên giáo cấp trên lựa chọn báo cáo viên phù hợp với đặc điểm người học. Lâu nay, cán bộ, đảng viên ở một số đơn vị thường chưa hào hứng học tập nghị quyết, bởi lẽ các buổi học tập quán triệt nghị quyết thường khô khan, cứng nhắc, trình bày một cách chung chung chưa gắn với thực tiễn, chưa đáp ứng yêu cầu của người học. Vì vậy, cần lựa chọn báo cáo viên giới thiệu nghị quyết một cách sinh động, có sức cuốn hút theo phương châm “đưa cuộc sống vào nghị quyết và đưa nghị quyết về với đời sống”. Giới thiệu nghị quyết là công việc rất khó, chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng tùy thuộc vào trình độ, kinh nghiệm và thái độ chính trị của báo cáo viên. Vì vậy, đòi hỏi cấp ủy đảng cơ sở phải tìm hiểu và lựa chọn, đặt ra yêu cầu để báo cáo viên chuẩn bị đáp ứng. Đó là một công việc đặc biệt, một loại hình lao động khoa học đòi hỏi trách nhiệm cao và nghiêm ngặt của báo cáo viên, từ khâu chuẩn bị đến khi trình bày thể hiện làm rõ được tính khoa học trong nhận thức và phát triển của đảng cùng với những quan điểm, chủ trương giải pháp mới được thể hiện trong nghị quyết.

 

Để việc học tập, nghiên cứu nghị quyết trở thành nhu cầu tự thân, là động lực quan trọng góp phần làm nên thành công của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải ý thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trước những đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống. Học tập, nghiên cứu nắm vững nghị quyết đảng là yêu cầu và là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên để nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu, xứng đáng là chiến sĩ tiên phong của Đảng./. 

Theo Tapchicongsan.org.vn

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.363.281