ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  12/07/2018 10:14     |  Lượt xem 2432   

Phát biểu kết luận Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 12 của đồng chí Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Phát biểu kết luận Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 12 của đồng chí Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

 


Kính thưa Tỉnh ủy,


Kính thưa các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị!


Sau một ngày làm việc nghiêm túc, thảo luận sôi nổi, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh các văn bản để ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện.


Sau đây, tôi xin phát biểu khái quát những kết quả được của hội nghị như sau:


1- Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội:


Tỉnh ủy thống nhất với Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình bày tại hội nghị. Kết quả chung cho thấy, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực và khả quan. Nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt khá so với kế hoạch 2018 đề ra, đặc biệt, các lĩnh vực thương mại, dịch vụ - du lịch tiếp tục có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, thu ngân sách đạt khá. Bốn chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được đầu tư và phát huy hiệu quả. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Nhiều sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn được tổ chức thành công tạo không khí phấn khởi trong nhân dân; nhiều hoạt động đối ngoại diễn ra trên địa bàn tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh và tạo cơ hội hợp tác, đầu tư của tỉnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được tăng cường và giữ vững.


Dự báo trong 6 tháng cuối năm, chúng ta sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là việc khôi phục sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, thêm vào đó là thời tiết diễn biến khó lường, dịch bệnh tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp... sẽ ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân và kết quả hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch năm 2018.


Do vậy, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần phải tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra nhằm hoàn thành cao nhất mục tiêu, kế hoạch năm 2018.


Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, chúng ta phải thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chi ngân sách, gắn với tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh để phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2018 đạt kế hoạch. Trong đó, cần chú trọng mở rộng khai thác các nguồn thu mới có triển vọng, tăng cường thực hiện các giải pháp chống thất thu và thu hồi nợ thuế.


Tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp khôi phục, đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác giải tỏa, bồi thường, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án đầu tư ngoài ngân sách để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.


Thực hiện có hiệu quả phương án chống hạn, phòng, chống cháy rừng trong mùa khô và ứng phó với mưa bão trong những tháng cuối năm. Tăng cường công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề còn tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các luật, dự luật được dư luận quan tâm nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn tỉnh.


Bên cạnh đó, tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai Đề án Đặc khu ngay sau khi Quốc hội thông qua luật và Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong. Thực hiện tốt các công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia và Festival Biển năm 2019.


2- Về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị:


Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở đã cụ thể hóa và triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, công việc đề ra theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Trong đó, tập trung chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; ban hành nhiều kế hoạch, văn bản cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong toàn tỉnh, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời chú trọng đưa việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào kế hoạch, chương trình công tác định kỳ của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh.


Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng trong tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, mà trọng tâm là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII); tập trung sắp xếp nhân sự, tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với đảng bộ và chính quyền các cấp trong tỉnh.


3- Tỉnh ủy thống nhất với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình bày. Nội dung chương trình hành động được chuẩn bị chu đáo trên cơ sở quan điểm, chủ trương, chính sách của Trung ương và thực tiễn yêu cầu phát triển công nghiệp hiện nay của địa phương, từ đó xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện sát hợp với tình hình thực tế của tỉnh.


Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của Tỉnh ủy, hoàn chỉnh chương trình hành động trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành. Trong đó, tập trung vào những giải pháp, chính sách nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh và huy động được nhiều nguồn lực tạo sự đột phá về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa về mặt quản lý nhà nước để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy, trong đó cần phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cũng như xác định lộ trình, nguồn lực thực hiện phù hợp trong từng giai đoạn.


Thưa các đồng chí!


Nhiệm vụ chính trị đặt ra cho chúng ta trong những tháng còn lại của năm 2018 là rất lớn. Chính vì vậy, tôi đề nghị các ngành, các địa phương và từng đồng chí Tỉnh ủy viên phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn với quyết tâm cao hơn để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra.


Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ, tôi gửi đến các đồng chí Tỉnh ủy viên, các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.


Xin trân trọng cảm ơn!


 

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.381.236