MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  30/01/2018 09:52     |  Lượt xem 4674   

Phụ lục

PHỤ LỤC  

BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI ĐẢNG BỘ

TỈNH PHÚ KHÁNH (11/1975 – 3/1977) 

Theo Nghị quyết số 245-NQ/TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Đảng bộ Phú Yên hợp nhất với Đảng bộ Khánh Hòa thành Đảng bộ Phú Khánh từ ngày 3-11-1975, Ban Chấp hành Lâm thời Đảng bộ Phú Khánh gồm các đồng chí: 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Xuân Hữu

Bí thư

2

Lê Trọng Khoan

Phó Bí thư

3

Mai Dương

Phó Bí thư

4

Hồ Ngọc Nhường

Ủy viên Thường vụ

5

Lê Tụng

Ủy viên Thường vụ

6

Nguyễn Quyết

Ủy viên Thường vụ

7

Nguyễn Hữu Ái

Ủy viên Thường vụ

8

Bùi Tân

Ủy viên Thường vụ

9

Ông Văn Bưu

Ủy viên Thường vụ

10

Võ Cứ (Thế)

Ủy viên Thường vụ

11

Triết Giang (Võ Tòng)

Ủy viên Thường vụ

12

Bùi Hồng Thái

Ủy viên Thường vụ

13

Nguyễn Lương

Ủy viên Thường vụ

14

Mai Xuân Cống

Ủy viên Thường vụ

15

Lê Bác

Ủy viên Thường vụ

16

Đặng Nhiên

Ủy viên

17

Nguyễn Điểu (Hoài Sơn)

Ủy viên

18

Nguyễn Thị Minh

Ủy viên

19

Nguyễn Văn Ánh

Ủy viên

20

Trần Quốc Khánh

Ủy viên

21

Nguyễn Văn Hiển

Ủy viên

22

Đinh Hòa Khánh

Ủy viên

23

Võ Danh

Ủy viên

24

Nguyễn Đình Quế

Ủy viên

25

Cao Huỳnh

Ủy viên

26

Cha La

Ủy viên

27

Nguyễn Hữu Xuân

Ủy viên

28

Trần Thanh Hà

Ủy viên

29

Ma Nhân

Ủy viên

30

Lê Duy Tường

Ủy viên

31

Đới Ngọc Cầu

Ủy viên

32

Nguyễn Cúc

Ủy viên

33

Dương Dụ

Ủy viên

34

Bích Hải

Ủy viên

35

Mai Văn Minh

Ủy viên

36

Hoàng Sơn

Ủy viên

37

Ma Noa

Ủy viên

38

Nguyễn Văn Trúc

Ủy viên

39

Mạnh Hùng Thiên

Ủy viên

40

Trịnh Tấn Lực

Ủy viên

41

Nguyễn Đức Bảo

Ủy viên

42

Trần Hồng Châu

Ủy viên

43

Nguyễn Chung

Ủy viên

 

  

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

TỈNH PHÚ KHÁNH KHÓA I (3/1977 - 10/1979) 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Xuân Hữu

Bí thư

2

Mai Dương

Phó Bí thư

3

Trần Suyền

Phó Bí thư

4

Nguyễn Phụng Minh

Ủy viên Thường vụ

5

Nguyễn Duy Luân

Ủy viên Thường vụ

6

Võ Cứ (Thế)

Ủy viên Thường vụ

7

Nguyễn Lương

Ủy viên Thường vụ

8

Lê Huẩn

Ủy viên Thường vụ

9

Lê Tụng

Ủy viên Thường vụ

10

Hồ Ngọc Nhường

Ủy viên Thường vụ

11

Nguyễn Hữu Ái

Ủy viên Thường vụ

12

Lê Văn Đại

Ủy viên

13

Bùi Thị Thanh Vân

Ủy viên

14

Triết Giang (Võ Tòng)

Ủy viên

15

Phạm Công Minh

Ủy viên

16

Nguyễn Văn Ánh

Ủy viên

17

Ma Trung

Ủy viên

18

Nguyễn Quý Hanh

Ủy viên

19

Mai Xuân Cống

Ủy viên

20

Cao Xuân Thiêm (Văn Công)

Ủy viên

21

Lâm Trường Thắng

Ủy viên

22

Nguyễn Tiến Thanh

Ủy viên

23

Nguyễn Cúc

Ủy viên

24

Đặng Anh (Nhiên)

Ủy viên

25

Nguyễn Chính

Ủy viên

26

Huỳnh Trúc

Ủy viên

27

Nguyễn Điểu

Ủy viên

28

Phạm Hồng Quang

Ủy viên

29

Nguyễn Văn Thắng (Quyết)

Ủy viên

30

Võ Đông Thu

Ủy viên

31

Nguyễn Tường Thuật

Ủy viên

32

Quyết Tâm (Nguyễn Biện)

Ủy viên

33

Bùi Đức Nhung

Ủy viên

34

Phạm Cư

Ủy viên

35

Nguyễn Thị Minh

Ủy viên

36

Đinh Hòa Khánh

Ủy viên

37

Lê Bích Hải

Ủy viên

38

Cao Sơn Hà

Ủy viên dự khuyết

39

Võ Hóa

Ủy viên dự khuyết

 

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

TỈNH PHÚ KHÁNH KHÓA II (10/1979 - 2/1983)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Xuân Hữu

Bí thư

2

Mai Dương

Phó Bí thư

3

Nguyễn Phụng Minh

Phó bí thư

4

Trần Suyền

Ủy viên Thường vụ

5

Hồ Ngọc Nhường

Ủy viên Thường vụ

6

Nguyễn Duy Luân

Ủy viên Thường vụ

7

Võ Cứ (Thế)

Ủy viên Thường vụ

8

Cao Xuân Thiêm

Ủy viên Thường vụ

9

Triết Giang (Võ Tòng)

Ủy viên Thường vụ

10

Lê Huẩn

Ủy viên Thường vụ

11

Nguyễn Lương

Ủy viên Thường vụ

12

Nguyễn Quyết

Ủy viên Thường vụ

13

Bùi Hồng Thái

Ủy viên Thường vụ

14

La Chí Noa

Ủy viên

15

Mai Xuân Cống

Ủy viên

16

Nguyễn Điểu

Ủy viên

17

Phạm Cư

Ủy viên

18

Nguyễn Văn Ánh

Ủy viên

19

Lương Công Đoan

Ủy viên

20

Huỳnh Trúc

Ủy viên

21

Phạm Hồng Quang

Ủy viên

22

Cao Sơn Hà

Ủy viên

23

Võ Hòa

Ủy viên

24

Nguyễn Tiến Thanh

Ủy viên

25

Quyết Tâm

Ủy viên

26

Nguyễn Văn An

Ủy viên

27

Nguyễn Quý Hanh

Ủy viên

28

Đinh Hòa Khánh

Ủy viên

29

Trần Quốc Khánh

Ủy viên

30

Nguyễn Tường Thuật

Ủy viên

31

Lê Bích Hải

Ủy viên

32

Bùi Thị Thanh Vân

Ủy viên

33

Bùi Tân

Ủy viên

34

Tạ Sơn Xuân

Ủy viên

35

Nguyễn Thị Minh

Ủy viên

36

Võ Đông Thu

Ủy viên

37

Nguyễn Hữu Ái

Ủy viên

38

Nguyễn Thị Miễn

Ủy viên

39

Nguyễn Minh Trung

Ủy viên

40

Nguyễn Thị Hồng Vân

Ủy viên

41

Nguyễn Ngọc Hoanh

Ủy viên

42

Nguyễn Văn Vấn

Ủy viên

43

Huỳnh Môn

Ủy viên

44

Nguyễn Chính

Ủy viên dự khuyết

45

Võ Việt Hùng

Ủy viên dự khuyết

 

  

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

TỈNH PHÚ KHÁNH KHÓA III (2/1983 - 11/1986)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Xuân Hữu

Bí thư

2

Nguyễn Phụng Minh

Phó Bí thư

3

Hồ Ngọc Nhường

Phó Bí thư

4

Trần Suyền

Ủy viên Thường vụ

5

Nguyễn Duy Luân

Ủy viên Thường vụ

6

Võ Cứ

Ủy viên Thường vụ

7

Lê Huẩn

Ủy viên Thường vụ

8

Cao Xuân Thiêm

Ủy viên Thường vụ

9

Nguyễn Lương

Ủy viên Thường vụ

10

Bùi Hồng Thái

Ủy viên Thường vụ

11

Triết Giang (Võ Tòng)

Ủy viên Thường vụ

12

Võ Hòa

Ủy viên Thường vụ

13

Huỳnh Trúc

Ủy viên Thường vụ

14

Trần Việt Á

Ủy viên

15

Nguyễn Văn Ánh

Ủy viên

16

Lương Duy Ánh

Ủy viên

17

Phạm Cư

Ủy viên

18

Nguyễn Cúc

Ủy viên

19

Nguyễn Điểu

Ủy viên

20

Bùi Sơn Hải

Ủy viên

22

Nguyễn Ngọc Hoanh

Ủy viên

21

Võ Hóa

Ủy viên

23

Lê Văn Kế

Ủy viên

24

Phạm Tuấn Kiệt

Ủy viên

25

Trần Quốc Khánh

Ủy viên

26

Đinh Hòa Khánh

Ủy viên

27

Nguyễn Thị Miễn

Ủy viên

28

Mai Văn Minh

Ủy viên

29

Huỳnh Môn

Ủy viên

30

La Chí Noa

Ủy viên

31

Phạm Hồng Quang

Ủy viên

32

Nguyễn Thành Quang

Ủy viên

33

Quyết Tâm

Ủy viên

34

Bùi Tân

Ủy viên

35

Nguyễn Tường Thuật

Ủy viên

36

Nguyễn Văn Trúc

Ủy viên

37

Đỗ Vĩnh Tân

Ủy viên

38

Nguyễn Minh Trung

Ủy viên

39

Trần Văn Trung

Ủy viên

40

Nguyễn Thị Hồng Vân

Ủy viên

41

Nguyễn Ngọc Xuân

Ủy viên

42

Cao Sơn Hà

Ủy viên dự khuyết

43

Nguyễn Thị Minh

Ủy viên dự khuyết

44

Lê Duy Tùng

Ủy viên dự khuyết

 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

TỈNH PHÚ KHÁNH KHÓA IV (11/1986 - 2/1989)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Duy Luân

Bí thư

2

Võ Hòa

Phó Bí thư

3

Bùi Hồng Thái

Phó Bí thư

4

Nguyễn Văn Ánh

Ủy viên Thường vụ

5

La chí Noa

Ủy viên Thường vụ

6

Nguyễn Điểu

Ủy viên Thường vụ

7

Lê Thái

Ủy viên Thường vụ

8

Quyết Tâm

Ủy viên Thường vụ

9

Trần Minh Mạch

Ủy viên Thường vụ

10

Triết Giang (Võ Tòng)

Ủy viên Thường vụ

11

Lê Văn Kế

Ủy viên Thường vụ

12

Nguyễn Thị Hồng Vân

Ủy viên Thường vụ

13

Nguyễn Văn Trúc

Ủy viên Thường vụ

14

Trần Việt Á

Ủy viên

15

Trần Nguyên Cung

Ủy viên

16

Phạm Cư

Ủy viên

17

Ngô Văn Chính

Ủy viên

18

Trần Diệu

Ủy viên

19

Trần Minh Duân

Ủy viên

20

Nguyễn Sỹ Dư

Ủy viên

21

Lương Công Đoan

Ủy viên

22

Đinh Thanh Đồng

Ủy viên

23

Bùi Sơn Hải

Ủy viên

24

Nguyễn Xuân Hải

Ủy viên

25

Cao Mà Hân

Ủy viên

26

Võ Hóa

Ủy viên

27

Nguyễn Thiết Hùng

Ủy viên

28

Trần Khắc Huỳnh

Ủy viên

29

Lê Văn Hữu

Ủy viên

30

Phạm Tuấn Kiệt

Ủy viên

31

Mấu Văn Liên

Ủy viên

32

Trần Thị Lượng

Ủy viên

33

Nguyễn Thị Minh

Ủy viên

34

Mai Văn Minh

Ủy viên

35

Nguyễn Thị Miễn

Ủy viên

36

Nguyễn Thị Nở

Ủy viên

37

Nguyễn Thành Quang

Ủy viên

38

Nguyễn Thanh Sơn

Ủy viên

39

Hoàng Tám

Ủy viên

40

Đỗ Vĩnh Tân

Ủy viên

41

Lê Duy Tùng

Ủy viên

42

Nguyễn Văn Thám

Ủy viên

43

Nguyễn Tường Thuật

Ủy viên

44

Vũ Văn Thoại

Ủy viên

45

Phạm Ưng

Ủy viên

46

Nguyễn Thị Kim Cúc

Ủy viên dự khuyết

47

Phạm Văn Chi

Ủy viên dự khuyết

48

Nguyễn Đình Hoàn

Ủy viên dự khuyết

49

Dương Văn Khang

Ủy viên dự khuyết

50

Lê Tỷ Khởi

Ủy viên dự khuyết

51

Phạm Thị Lành

Ủy viên dự khuyết

52

Lê Văn Liểm

Ủy viên dự khuyết

53

Phạm Xuân Luôn

Ủy viên dự khuyết

54

Nguyễn Văn Lộc

Ủy viên dự khuyết

55

Bùi Mau

Ủy viên dự khuyết

56

Phan Xuân Ngọc

Ủy viên dự khuyết

57

Nguyễn Thị Nhơn

Ủy viên dự khuyết

58

Nguyễn Tô Phương

Ủy viên dự khuyết

59

Lê Văn Tiến

Ủy viên dự khuyết

60

Bùi Thị Hồng Tiến

Ủy viên dự khuyết

 

Ngày 26-1-1987, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định bổ sung đồng chí Huỳnh Trúc, trưởng đoàn chuyên gia Stung-Treng Campuchia vào Ban chấp hành Đảng bộ Phú Khánh.

 

BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI

ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (7/1989)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Bùi Hồng Thái

Quyền Bí thư

2

Nguyễn Thị Hồng Vân

Phó Bí thư

3

Võ Hòa

Phó Bí thư

4

Nguyễn Điểu

Ủy viên Thường vụ

5

Nguyễn Văn Ánh

Ủy viên Thường vụ

6

Lê Văn Kế

Ủy viên Thường vụ

7

Võ Hóa

Ủy viên

8

Nguyễn Thị Minh

Ủy viên

9

Nguyễn Văn Thám

Ủy viên

10

Trần Diệu

Ủy viên

11

Trần Khắc Huỳnh

Ủy viên

12

Phạm Tuấn Kiệt

Ủy viên

13

Cao Mà Hân

Ủy viên

14

Mấu Văn Liên

Ủy viên

15

Mai Văn Minh

Ủy viên

16

Trần Minh Duân

Ủy viên

17

Trần Thị Lượng

Ủy viên

18

Trần Nguyên Cung

Ủy viên

19

Nguyễn Thiết Hùng

Ủy viên

20

Hoàng Tám

Ủy viên

21

Trần Việt Á

Ủy viên

22

Nguyễn Xuân Hải

Ủy viên

23

Nguyễn Thị Nở

Ủy viên

24

Phạm Văn Chi

Ủy viên dự khuyết

25

Dương Văn Khang

Ủy viên dự khuyết

26

Nguyễn Văn Lộc

Ủy viên dự khuyết

27

Bùi Mau

Ủy viên dự khuyết

28

Phan Xuân Ngọc

Ủy viên dự khuyết

29

Bùi Thị Hồng Tiến

Ủy viên dự khuyết

30

Nguyễn Đình Hoàn

Ủy viên dự khuyết

 

Ngày 23-10-1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng  quyết định:

- Chuẩn y bổ sung 3 đồng chí vào Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

1. Phạm Tuấn Kiệt

2. Trần Minh Duân

3. Trần Thị Lượng.

- Chỉ định bổ sung 4 đồng chí vào Ủy viên chính thức Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa:

1. Huỳnh Thanh Bình, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

2. Nguyễn Khánh Toàn, Quyền Bí thư Huyện ủy Vạn Ninh

3. Nguyễn Văn Tự, Bí thư Thành ủy Nha Trang

4. Nguyễn Bá Cường, Quyền Bí thư Huyện ủy Ninh Hòa

- Chuẩn y 7 đồng chí  Ủy viên dự khuyết lên Ủy viên chính thức Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa:

1. Phạm Văn Chi

2. Nguyễn Đình Hoàn

3. Dương Văn Khang

4. Nguyễn Văn Lộc

5. Bùi Mau

6. Phan Xuân Ngọc

7. Bùi Thị Hồng Tiến.

Ngày 26-10-1989, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã quyết định cử đồng chí Bùi Hồng Thái, quyền Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Năm 1990, ông Võ Hòa qua đời, ông Hồ Ngọc Nhường bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 26-3-1994, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định:

Chỉ định các đồng chí có tên dưới đây bổ sung vào Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.

1. Nguyễn Tăng Thường, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

2. Trần Đình Trọng, Chỉ huy Quân sự tỉnh

3. Cao Minh Nhạn, Phó giám đốc Công an tỉnh

4. Võ Lâm Phi, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

5. Nguyễn Thị Minh Châu, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy DCĐ

6. Trần Ngọc Hòa, Giám đốc Sở Nông nghiệp

7. Võ Thiên Lăng, Giám đốc Sở Thủy sản

8. Chu Công Định, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

9. Lâm Đức Thanh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá

10. Võ Thị Rồi, Chánh Thanh tra tỉnh

11. Đỗ Đăng Cao, Phó giám đốc Sở Giáo dục

12. Phạm Đài, Phó Bí thư Huyện ủy Ninh Hòa

13. Mấu Minh Địa, Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn

Ngày 5-5-1994, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định:

- Chuẩn y đồng chí Nguyễn Thiết Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

- Chuẩn y 3 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa:

1. Nguyễn Thị Nở

2. Nguyễn Văn Tự

3. Trần Đình Trọng

 

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA XIII (1996 – 2000)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thị Hồng Vân

Bí thư

2

Nguyễn Văn Tự

Phó Bí thư

3

Nguyễn Thiết Hùng

Phó Bí thư

4

Trần Minh Duân

Ủy viên Thường vụ

5

Trần Thị Lượng

Ủy viên Thường vụ

6

Nguyễn Thị Nở

Ủy viên Thường vụ

7

Nguyễn Xuân Hải

Ủy viên Thường vụ

8

Phạm Văn Chi

Ủy viên Thường vụ

9

Trần Ngọc Hòa

Ủy viên Thường vụ

10

Cao Minh Nhạn

Ủy viên Thường vụ

11

Nguyễn Ngọc Nhị

Ủy viên Thường vụ

12

Võ Lâm Phi

Ủy viên Thường vụ

13

Bùi Mau

Ủy viên Thường vụ

14

Nguyễn Văn Lộc

Ủy viên

15

Bùi Thị Hồng Tiến

Ủy viên

16

Trần Diệu

Ủy viên

17

Nguyễn Tăng Thường

Ủy viên

18

Võ Thị Rồi

Ủy viên

19

Đỗ Đăng Cao

Ủy viên

20

Võ Thiên Lăng

Ủy viên

21

Lâm Đức Thanh

Ủy viên

22

Chu Công Định

Ủy viên

23

Nguyễn Thị Minh Châu

Ủy viên

24

Mai Trực

Ủy viên

25

Nguyễn Minh Sơn

Ủy viên

26

Lê Xuân Thân

Ủy viên

27

Nguyễn Thị Minh Lý

Ủy viên

28

Nguyễn Thị Lài

Ủy viên

29

Lê Trọng Quỳ

Ủy viên

30

Phan Văn Kính

Ủy viên

31

Nguyễn Thị Bích Thủy

Ủy viên

32

Lê Thị Độ

Ủy viên

33

Cao Thụy

Ủy viên

34

Nguyễn Trọng Hòa

Ủy viên

35

Mai Thị Tuyết Trinh

Ủy viên

36

Nguyễn Thành Đồng

Ủy viên

37

Trương Tấn Minh

Ủy viên

38

Nguyễn Ngọc Hưng

Ủy viên

39

Phạm Đài

Ủy viên

40

Mấu Minh Địa

Ủy viên

41

Lương Minh Dũng

Ủy viên

42

Bùi Hồng Ngọc

Ủy viên

43

Pi Năng Pắc

Ủy viên

 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA XIV (2001 – 2005)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Văn Tự

Bí thư

2

Bùi Mau

Phó Bí thư

3

Phạm Văn Chi

Phó Bí thư

4

Trần Diệu

Ủy viên Thường vụ

5

Trần Minh Duân

Ủy viên Thường vụ

6

Trần Văn Hạnh

Ủy viên Thường vụ

7

Nguyễn Ngọc Hưng

Ủy viên Thường vụ

8

Bùi Hồng Ngọc

Ủy viên Thường vụ

9

Cao Minh Nhạn

Ủy viên Thường vụ

10

Võ Lâm Phi

Ủy viên Thường vụ

11

Nguyễn Minh Sơn

Ủy viên Thường vụ

12

Lê Xuân Thân

Ủy viên Thường vụ

13

Mai Trực

Ủy viên Thường vụ

14

Pi Năng Pắc

Ủy viên

15

Đỗ Đăng Cao

Ủy viên

16

Phạm Minh Chánh

Ủy viên

17

Nguyễn Văn Chánh

Ủy viên

18

Phạm Đài

Ủy viên

19

Mấu Minh Địa

Ủy viên

20

Lương Kiên Định

Ủy viên

21

Nguyễn Thành Đồng

Ủy viên

22

Lê Xuân Hạnh

Ủy viên

23

Nguyễn Thị Thu Hằng

Ủy viên

24

Nguyễn Trọng Hòa

Ủy viên

25

Trần An Khánh

Ủy viên

26

Nguyễn Lạc

Ủy viên

27

Trương Tấn Minh

Ủy viên

28

Nguyễn Phùng Mỹ

Ủy viên

29

Võ Nghiệp

Ủy viên

30

Lê Thanh Quang

Ủy viên

31

Bùi Ráng

Ủy viên

32

Huỳnh Sáng

Ủy viên

33

Lâm Đức Thanh

Ủy viên

34

Nguyễn Chiến Thắng

Ủy viên

35

Trần Văn Thịnh

Ủy viên

36

Phan Thông

Ủy viên

37

Vũ Thị Hồng Thu

Ủy viên

38

Cao Thụy

Ủy viên

39

Nguyễn Thị Bích Thủy

Ủy viên

40

Mai Thị Tuyết Trinh

Ủy viên

41

Hoàng Văn Trường

Ủy viên

42

Nguyễn Tấn Tuân

Ủy viên

43

Nguyễn Trọng Vinh

Ủy viên

 

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA XV (2005-2010)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Văn Tự

Bí thư

2

Mai Trực

Phó Bí thư

3

Võ Lâm Phi

Phó Bí thư

4

Nguyễn Ngọc Hưng

Ủy viên Thường vụ

5

Cao Minh Nhạn

Ủy viên Thường vụ

6

Trần Văn Hạnh

Ủy viên Thường vụ

7

Nguyễn Chiến Thắng

Ủy viên Thường vụ

8

Nguyễn Phùng Mỹ

Ủy viên Thường vụ

9

Bùi Ráng

Ủy viên Thường vụ

10

Phạm Minh Chánh

Ủy viên Thường vụ

11

Hoàng Văn Trường

Ủy viên Thường vụ

12

Lê Thanh Quang

Ủy viên Thường vụ

13

Nguyễn Đắc Tài

Ủy viên

14

Nguyễn Chuyện

Ủy viên

15

Lương Kiên Định

Ủy viên

16

Lê Xuân Hạnh

Ủy viên

17

Nguyễn Thị Thu Hằng

Ủy viên

18

Nguyễn Trọng Hòa

Ủy viên

19

Trần An Khánh

Ủy viên

20

Trương Tấn Minh

Ủy viên

21

Cao Cường

Ủy viên

22

Nguyễn Việt Dân

Ủy viên

23

Trần Mạnh Dũng

Ủy viên

24

Huỳnh Sáng

Ủy viên

25

Nguyễn Tấn Tuân

Ủy viên

26

Nguyễn Nam Hà

Ủy viên

27

Phan Thông

Ủy viên

28

Trần Văn Thịnh

Ủy viên

29

Phạm Thị Như Hồng

Ủy viên

30

Trần Sơn Hải

Ủy viên

31

Nguyễn Thị Bích Thủy

Ủy viên

32

Nguyễn Văn Kháng

Ủy viên

33

Lê Văn Khải

Ủy viên

34

Nguyễn Thị Kiều

Ủy viên

35

Nguyễn Lạc

Ủy viên

36

Nguyễn Yên Sơn

Ủy viên

37

Lưu Quốc Thanh

Ủy viên

38

Trần Ngọc Thanh

Ủy viên

39

Lê Xuân Thân

Ủy viên

40

Võ Tấn Thái

Ủy viên

41

Nguyễn Hữu Thấu

Ủy viên

42

Võ Thị Tuyết Na

Ủy viên

43

Nguyễn Xuân Long

Ủy viên

44

Nguyễn Thị Tường Anh

Ủy viên

45

Nguyễn Ngọc Minh

Ủy viên

46

Nguyễn Thị Trang

Ủy viên

47

Hồ Văn Truyền

Ủy viên

48

Lê Đức Vinh

Ủy viên

49

Cao Hồng Vân

Ủy viên

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.923.625