MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  04/09/2018 11:04     |  Lượt xem 110499   

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ tinh Khánh Hòa

         Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng có vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng. Trong thời gian qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nói riêng đã đóng góp quan trọng vào việc xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

          Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa hiện có 16 huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc, gồm 572 tổ chức cơ sơ đảng với 32.116 đảng viên. Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh nên đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã thường xuyên quan  tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp với chức năng, nhiệm vụ được giao đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm.

          Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản nhằm đảm bảo việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động kiểm tra, giám sát được thực hiện một cách đồng bộ như: Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy, quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của UBKT Tỉnh ủy...

           Các cấp ủy đã kịp thời bàn hành quy chế làm việc của UBKT; xác định cụ thể phương hướng, nhiệm vụ, sát với nhiệm vụ được giao để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ. Ban hành các văn bản nhằm cụ thể hoá các văn bản của cấp trên và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác của từng cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng một cách cụ thể và hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát đã được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện một cách hiệu quả. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, thi tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng; đưa tin, bài về hoạt động của cấp ủy và UBKT các cấp trên Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy; mua sổ tay và Tạp chí Kiểm tra cấp phát đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở... Qua đó, đã tạo sự chuyển biến cơ bản trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

 

Hội nghị UBKT Tỉnh ủy thường kỳ, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

             UBKT các cấp đã triển khai đồng bộ, thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường công tác giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề; kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật về Đảng; việc thi hành kỷ luật được đảm bảo chặt chẽ, đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục. Các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tăng cường vai trò giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên để phản ánh, cung cấp thông tin về những dấu hiệu vi phạm, giúp cấp ủy, UBKT kịp thời kiểm tra, đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để phát huy, phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm minh khi có vi phạm.

           Riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp ủy và UBKT các cấp đã tổ chức kiểm tra 125 lượt tổ chức đảng và 251 lượt đảng viên, qua kiểm tra phát hiện, 01 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, 06 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 02 trường hợp, đã thi hành kỷ luật 02 trường hợp. Tiến hành giám sát theo chuyên đề 61 lượt tổ chức đảng và 154 lượt đảng viên; qua giám sát, kết luận có 06 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt nội dung được giám sát. UBKT các cấp đã tiến hành giám sát 16 tổ chức đảng và 43 đảng viên, kiểm tra 03 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra, kết luận số đảng viên vi phải thi hành kỷ luật là 03 trường hợp; đã thi hành kỷ luật 03 trường hợp; kiểm tra 76 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; qua kiểm tra kết luận có 02 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

          Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua được tiến hành bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định. Nội dung kiểm tra, giám sát được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp  luật của Nhà nước; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, sinh hoạt đảng, thực hiện quy chế, quy định của cấp ủy cấp mình và cấp mình; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác cán bộ, công tác cải cách hành chính; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh còn một số nội dung chưa thực sự đạt hiệu quả cao như: Một số cấp ủy đảng ở cơ sở chưa quan tâm đúng mức đối với công tác kiểm tra, giám sát, chưa coi trọng công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Chất lượng kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa cao, chưa đi sâu vào kiểm tra các lĩnh vực dễ vi phạm tiêu cực, tham nhũng như quản lý đất đai, tài nguyên - khoáng sản, lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, nhất trí ở một số tổ chức đảng cơ sở chưa nghiêm. Trong xem xét xử lý kỷ luật, một số trường hợp xử lý chưa đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng và kỷ luật hành chính làm giảm tính nghiêm minh, hạn chế tác dụng phòng ngừa, giáo dục đảng viên vi phạm. Một số UBKT ở cơ sở chưa thể hiện rõ vai trò tham mưu cho cấp ủy cũng như việc thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

          Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020 là những năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng phải phát huy kết quả, khắc phục hạn chế, thiếu sót để góp phần tích cực hơn nữa vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng với trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Vì vậy, để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung giải pháp chủ yếu sau:

          Thứ nhất, thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng
viên về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Kết luận số 72 -KL/TW ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 vàThông báo số 226-TB/TW ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh  mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội ở các địa phương

          Thứ hai, chủ động và quan tâm đẩy mạnh hơn nữa việc lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, các chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng theo chương trình, kế hoạch để mọi nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng đều được kiểm tra, giám sát từ khâu xây dựng ban hành, quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, cần kiểm tra đột xuất ở những nơi có vấn đề "nổi cộm" có nhiều dư luận, nhất là ở những nơi có vấn đề về công tác cán bộ, tha hoá quyền lực, tham nhũng, lãng phí. Tập trung vào tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Thứ ba, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, bảo đảm chủ động, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, đúng theo điều lệ, quy định, khách quan, mang tính giáo dục, lấy phòng ngừa vi phạm là chính. Các cấp ủy, UBKT các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát trong những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ xảy ra tiêu cực, sai phạm, địa bàn có vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận quan tâm như: quản lý đất đai, trật tự đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường, công tác tổ chức cán bộ... Đồng thời, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

          Thứ tư, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng và phối hợp chặt chẽ với công tác thanh tra, kiểm toán của Nhà nước, thanh tra, kiểm tra của các đoàn thể chính trị - xã hội; tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ và toàn diện 4 nhóm giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã đề ra, bảo đảm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Thường trực cấp ủy và UBKT các cấp phải sâu sát, xây dựng kiểm tra giám sát theo hướng tăng cường kiểm tra đột xuất, phản ánh đánh giá đúng tình hình, khách quan; kiểm tra có trọng tâm trọng điểm ngay từ cơ sở, giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại, nhất là những vấn đề nổi lên để khi bước vào đại hội đảm bảo ổn định. Đối với những trường hợp vi phạm kỷ luật trong Đảng phải xử lý nghiêm minh, có sức răn đe trên cơ sở hợp tình, hợp lý không xuê xoa, nể nang, né tránh.

          Thứ năm, tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra trung thực, thẳng thắn, công tâm, tin tưởng vào chính nghĩa, sự thật và có tính chuyên nghiệp cao, có dũng khí đấu tranh với mọi hành vi vi phạm. Cán bộ làm công tác kiểm tra phải đề cao trách nhiệm cá nhân, thường xuyên theo dõi sát các địa phương, đơn vị được phân công, chủ động phát hiện kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến tập thể, cá nhân để đề xuất các giải pháp chấn chỉnh, ngăn ngừa các vi phạm.

          Thứ sáu, Nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng theo hướng gắn lý luận với thực tiễn; tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và đảm bảo kinh phí cho Ngành Kiểm tra các cấp hoạt động hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền và khen thưởng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng để phát huy và nhân rộng.

          Có thể nói, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực phấn đấu để đưa công tác kiểm tra, giám sát luôn xứng đáng với vị trí là một khâu trọng tâm, không thể thiếu trong các hoạt động lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Trương Thanh Thúy Hân -  Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.891.044