MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  14/12/2018 11:55     |  Lượt xem 1585   

PHÁT BIỂU CỦA Đ/C LÊ THANH QUANG, BÍ THƯ TỈNH ỦY TẠI KỲ HỌP THỨ 7, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VI

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp!

         Thưa các vị đại biểu khách mời, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

         Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

         Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự và phát biểu tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

         Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý!

         Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần này có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các nội dung liên quan của tỉnh trong năm 2018 và xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2019. Đồng thời tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo quy định; xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, thông qua nhiều chủ trương, chính sách quan trọng triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới và giám sát việc thực hiện pháp luật, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

         Thực hiện thẩm quyền theo quy chế làm việc, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị để xem xét cho ý kiến đối với những vấn đề quan trọng và định hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và cơ bản thống nhất với báo cáo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trình HĐND tỉnh tại kỳ họp lần này.    

         Có thể khẳng định, năm 2018, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhưng dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và Nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã hoàn thành khá tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã đề ra.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư và phát huy hiệu quả. Các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế được quan tâm chỉ đạo; an sinh, phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hành tiết kiệm ở các đơn vị, địa phương trong tỉnh được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; nhiều sự kiện chính trị, hoạt động đối ngoại, ngoại giao, hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại được tổ chức thành công đã góp phần quảng bá hình ảnh và tạo cơ hội hợp tác, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được tăng cường, nhiều nhiệm vụ, công việc được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đặc biệt là tích cực triển khai những chủ trương lớn của Trung ương về tinh giản biên chế, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

         Cùng với đó, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung thực hiện tốt công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh nhanh chóng khôi phục sản suất, kinh doanh, ổn định cuộc sống sau mưa, bão.

         Đối với HĐND tỉnh, đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, nhất là thực hiện tốt chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, tăng cường hoạt động chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp và giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước với chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao, có trọng tâm, trọng điểm và thực chất hơn, đặc biệt là những vấn đề bức xúc, cấp bách được cử tri trong tỉnh quan tâm. Đồng thời, đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, kịp thời, có tính khả thi; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh sát với điều kiện thực tế của tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả các các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2018.

         Thay mặt Tỉnh ủy, tôi xin chúc mừng những thành tích, kết quả mà tỉnh ta đã đạt được trong năm 2018.

         Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý!

         Năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; bên cạnh đó, toàn tỉnh phải tập trung triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách lớn của Trung ương có ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt, tác động trực tiếp đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Dự báo trong thời gian tới, bên cạnh những cơ hội, thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trong tỉnh.

         Về nhiệm vụ của năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và cho ý kiến tại hội nghị vừa qua, tôi xin lưu ý thêm một số nội dung sau:

         Thứ nhất, với tinh thần trách nhiệm cao, tôi đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung bàn bạc, thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phân tích kỹ từng nguyên nhân. Đồng thời, cần đánh giá, nhận định, dự báo về những khó khăn, thách thức sẽ ảnh hưởng đến tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân trong tỉnh trong năm 2019 và các năm tiếp theo, nhất là những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu; nguồn thu ngân sách của tỉnh không đa dạng, chưa thực sự bền vững; quy hoạch đô thị có một số bất cập, hạn chế... Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để chủ động ứng phó, tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2019.

         Thứ hai, theo thẩm quyền, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết có nội dung hết sức quan trọng. Vì vậy, tôi đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy trách nhiệm trước cử tri, dân chủ thảo luận kỹ lưỡng, đảm bảo các nghị quyết sát với tình hình thực tế của tỉnh, có tính khả thi cao và đáp ứng sự mong đợi của Nhân dân trong tỉnh. Ngay sau khi các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh phải sớm thể chế hóa để tổ chức thực hiện. Trong đó hết sức chú ý đến công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, bảo đảm các cơ chế, chính sách đã ban hành phải được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và huy động được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

         Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo quy định. Với tinh thần trách nhiệm cao, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh hãy công tâm, khách quan, dân chủ trong việc bỏ phiếu tín nhiệm, bảo đảm kết quả phản ánh đúng thực chất, qua đó giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm hơn nữa đối với nhiệm vụ được giao.

         Thứ ba, trong thời gian tới, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các kỳ họp; tăng cường hoạt động giám sát việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, việc chấp hành pháp luật, thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước tại địa phương; đồng thời hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp, sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

         Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri; thường xuyên liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri để kịp thời chuyển tải các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền và thường xuyên đôn đốc, giám sát việc giải quyết kịp thời, thấu đáo.

         Đối với các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần thực hiện tốt lời hứa với cử tri, không ngừng học tập, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, thường xuyên gắn bó, nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cử tri, tập trung đổi mới cách thức thực hiện nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trong tỉnh.

         Thứ tư, Đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh, trước mắt cần phải tập trung chỉ đạo, phối hợp tốt với mặt trân tổ quốc, các đoàn thể để sớm khắc phục những thiệt hại do mưa bão, sạt lỡ gây ra trên địa bàn tỉnh; trong đó chú trọng, ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến đời sống dân sinh, tạo điều kiện để người dân sớm có chỗ ở, ổn định cuộc sống và chuẩn bị đón Tết năm 2019.

Đồng thời, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền quy định. Tăng cường quản lý địa bàn, quản lý ngành, lĩnh vực, nhất là trên các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng, quản lý dự án đầu tư; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan hành chính, cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư, tạo ra năng lực sản xuất mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

         Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương của Trung ương về tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, bố trí cán bộ, công chức đúng vị trí việc làm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ.

         Đối với các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền trong việc tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh vào cuộc sống; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019.

         Cuối cùng, nhân dịp sắp bước sang năm mới 2019, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi gửi đến các vị khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

         Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.989.061