MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  12/01/2019 10:48     |  Lượt xem 1411   

Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống Chuyển biến trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức

Năm 2018, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh và có những kết quả rõ rệt. Niềm tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng không ngừng được tăng lên. Trong đó, ngành tuyên giáo đã có những đóng góp xứng đáng vào công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, góp phần đưa đất nước tiếp tục phát triển.

Nổi bật là các nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời, nhạy bén, hiệu quả thiết thực hơn, như: Trình Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; trình Ban Bí thư đề án để ban hành chỉ thị về “Chủ động thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội”. Tham mưu Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Đổi mới đồng bộ công tác tuyên truyền; định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) năm 2018. Tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tham mưu về giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), khoa học và công nghệ (KH&CN), môi trường, y tế, dân số, thể thao, an ninh xã hội. Nâng cao hoạt động báo chí-xuất bản, văn hóa-văn nghệ, phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu thông tin và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Hệ thống tuyên giáo toàn quốc tiếp tục tích cực chủ động tham mưu các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới các khâu học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương. Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, 8 bằng hình thức trực tuyến, trong đó có nhiều tỉnh ủy, thành ủy kết nối đường truyền tới cấp huyện và cấp xã đã khắc phục độ trễ về thời gian; mở rộng đối tượng và tăng số lượng cán bộ, đảng viên tham dự, nhận được sự đồng tình, ủng hộ và hoan nghênh của đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ảnh: TTXVN

ăm qua, ngành tuyên giáo cũng tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có hiệu quả thiết thực và từng bước đi vào chiều sâu. Nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở nhiều nơi được phát trên sóng đài phát thanh và truyền hình, ghi đĩa để phát thường xuyên trên hệ thống truyền thanh cơ sở hoặc làm tài liệu triển khai tại các cuộc họp chi bộ; nhiều cơ quan kết hợp tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm kéo dài có liên quan đến tác phong công tác của người đứng đầu để tập trung khắc phục. Ngành tuyên giáo cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu, giáo dục kỹ cho cán bộ, đảng viên về phòng, chống tham nhũng để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong cuộc đấu tranh này theo tinh thần của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu là “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, “không có đặc quyền”. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 tại Hà Nội ngày 29-12-2018, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành tuyên giáo trong năm 2018: "Ngành đã bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, phối hợp chặt chẽ trong và ngoài ngành, không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực triển khai đồng bộ, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao”... Những thành tựu cơ bản của công tác tuyên giáo năm 2018 đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Năm 2019, tình hình thế giới bên cạnh những thuận lợi sẽ tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, dưới tác động của chủ nghĩa bảo hộ và chiến tranh thương mại giữa các nước, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chạy đua vũ trang sẽ diễn ra quyết liệt khi mà “chiến tranh lạnh” có khả năng phục hồi trở lại. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng nặng nề. Trong nước, sự tin tưởng, phấn khởi của nhân dân sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII sẽ tăng thêm niềm tin mới và tạo ra động lực mới. Tuy nhiên, đất nước vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Đáng lo ngại nhất là tính cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (ở một vài nước đã bắt đầu nói tới Cách mạng công nghiệp lần thứ năm) diễn ra ngày càng sâu rộng, trong khi cơ sở hạ tầng của ta chưa đủ mạnh, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng được đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; cải cách hành chính tiến hành còn chậm; chủ nghĩa dân túy, lợi ích nhóm tiềm ẩn nhiều tác động tiêu cực. Tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, kỷ cương phép nước bị buông lỏng còn diễn ra ở nhiều nơi... Vì vậy, để công tác tuyên giáo góp phần thiết thực vào công tác xây dựng Đảng, ngành tuyên giáo trong năm 2019 sẽ tập trung làm tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Toàn ngành tuyên giáo tăng cường hơn nữa tính chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng tổng kết kinh nghiệm trên cơ sở nắm bắt thực tiễn của đất nước, của ngành mình, của địa phương để cung cấp cơ sở lý luận và luận cứ khoa học cho việc chuẩn bị văn kiện đại hội Đảng các cấp và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng để đưa đất nước tiến cùng thời đại. Công tác tuyên giáo phải góp phần luận giải những vấn đề cấp bách đang đặt ra từ thực tiễn của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác tuyên giáo phải đi đầu dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước; dự báo phát hiện sớm những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, nảy sinh trong đời sống chính trị và xã hội, nhất là những vấn đề liên quan đến các nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các đề án phát triển KT-XH có tính nhạy cảm; nắm chắc tư tưởng, tình trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những biến động khó lường của xã hội. Qua đó giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời tư tưởng chính trị trong Đảng và nhân dân, để tiếp tục tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng hành, đồng thuận, ủng hộ trong các tầng lớp nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp, đồng thuận nhất trí của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội. Cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức của công tác tuyên giáo, phát huy tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác tuyên giáo, như đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh: “Công tác tuyên giáo phải tích cực đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp tiếp cận, lấy độ chính xác, độ nhanh nhạy của thông tin làm vũ khí sắc bén để làm chủ trận địa tư tưởng; tập trung đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác định hướng chính trị tư tưởng trong hoạt động báo chí-xuất bản, văn hóa-văn nghệ…” .

Cần hết sức coi trọng các khía cạnh tư tưởng chính trị và tác động xã hội trong tham mưu giúp các cấp ủy đảng từ Trung ương tới địa phương về các lĩnh vực GD&ĐT, KH&CN, môi trường, y tế, thể thao và các vấn đề an sinh xã hội. Trong tham mưu các lĩnh vực này, cần chú trọng tính chính trị của từng vấn đề; dự báo những tình huống có thể phát sinh trong xây dựng, ban hành chính sách, triển khai dự án phát triển KT-XH ở từng lĩnh vực, từng địa bàn; kịp thời phát hiện những vấn đề bức xúc, những “điểm nóng” trong dư luận xã hội, đề xuất hướng xử lý nhanh và hiệu quả.

Chủ động đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Chú trọng chủ động thông tin tích cực, chính xác; phê phán, phản bác một cách sắc bén, thuyết phục các thông tin sai trái, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội, internet.

Chú trọng tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo hướng đi vào chiều sâu, tăng tính hiệu quả hơn. Tổ chức xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham mưu các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tự phê bình và phê bình đúng với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, nhất là theo dõi, đánh giá nghiêm túc việc khắc phục hạn chế, yếu kém để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng từ Trung ương đến cơ sở. Tham mưu các cấp ủy đảng tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy định số 08-QĐi/TW "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, hơn bao giờ hết, công tác tuyên giáo phải tiếp tục góp phần đắc lực vào cuộc đấu tranh hết sức quyết liệt này. Cần tăng cường nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả vào cuộc đấu tranh, góp phần xây dựng cơ chế phòng ngừa, răn đe cảnh báo, cảnh tỉnh; bảo đảm phương châm: Không thể, không dám, không muốn tham nhũng.

Chúng ta tin tưởng rằng, bước sang năm mới 2019 với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngành tuyên giáo tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xây dựng Đảng trong sạch, vững vàng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Theo Qdnd.vn

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.887.601