NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2021) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2021) - ĐẦY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
  26/07/2019 11:19     |  Lượt xem 2198   

Tập trung chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết những nội dung chính trong Kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai Đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


- Xin đồng chí cho biết công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp hiện nay?

 


- Để triển khai tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy đã thành lập các tiểu ban (nội dung, nhân sự, vật chất) phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông qua Kế hoạch triển khai đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đề cương chi tiết dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hiện sắp xếp, bố trí, kiện toàn đội ngũ cán bộ phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.


-  Kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có những nội dung gì đáng chú ý, thưa đồng chí?


- Kế hoạch của Tỉnh ủy bám sát Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Theo đó, Đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung sau: tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Những nơi có khó khăn liên quan đến công tác nhân sự, được cấp ủy có thẩm quyền đồng ý thì tiến hành đại hội với 3 nội dung, chưa bầu cấp ủy khóa mới.


Về thời gian đại hội: cấp cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4-2020, hoàn thành trước ngày 30-6-2020; đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31-8-2020; Đại hội Đảng bộ tỉnh thứ XVIII không quá 4 ngày, tổ chức vào cuối tháng 9-2020.


Đối với Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về nội dung văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuối tháng 8-2020. Trên cơ sở tiến độ của cấp tỉnh, ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch đảm bảo tiến độ thời gian: từ tháng 12-2019 đến cuối tháng 2-2020, chuẩn bị xong văn kiện trình đại hội để lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành và ở cấp cơ sở; từ tháng 3 đến giữa tháng 6-2020, cấp huyện và tương đương hoàn chỉnh các văn kiện đại hội, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung.


- Xin đồng chí cho biết những nội dung liên quan đến công tác nhân sự và những nhiệm vụ cụ thể của Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai thực hiện kế hoạch này?


- Kế hoạch của Tỉnh ủy nêu rõ công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải đảm bảo các yêu cầu, các quy định theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 35. Theo đó, Chỉ thị số 35 có một số điểm chú ý như: cấp ủy các cấp đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên mỗi nhiệm kỳ và thực hiện cơ cấu ba độ tuổi trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và phấn đấu ba độ tuổi trong thường trực cấp ủy. Về thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy: cấp cơ sở, tháng 4-2020; cấp huyện và tương đương, tháng 6-2020; cấp trực thuộc Trung ương, tháng 9-2020. Về độ tuổi lần đầu tham gia và tái cử cấp ủy: những đồng chí lần đầu tham gia phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ; những đồng chí được giới thiệu tái cử phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tại thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy. Thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội ở những nơi cấp ủy đoàn kết, thống nhất cao. Thực hiện giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện so với số lượng tối đa đã được Trung ương xác định ở nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII). Về cơ cấu cấp ủy, thực hiện chủ trương không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy. Về tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số trong cấp ủy, phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, cấp huyện) từ 10% trở lên; tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân tộc và điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị…


Triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu một số công việc cụ thể sau: Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự đại hội các cấp, quy định bầu cử, công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ đại hội (trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy sau khi có hướng dẫn của Trung ương); Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thời gian thực hiện các nội dung chủ yếu của công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII (trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 8-2019). Các bước tiến hành công tác nhân sự phải đảm bảo tiến độ: trình Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 19 (tháng 3-2020) về Đề án công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Nửa đầu tháng 8-2020, hoàn thành Đề án công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đề án nhân sự Đoàn đại biểu tỉnh dự Đại hội XIII của Đảng để báo cáo Trung ương phê duyệt theo quy định.


Trên cơ sở tiến độ của cấp tỉnh, giữa tháng 2-2020, cấp huyện và tương đương xét duyệt nội dung và nhân sự cho đại hội cấp cơ sở. Từ tháng 4 đến giữa tháng 6-2020, cấp huyện và tương đương chuẩn bị xong đề án nhân sự cấp ủy, nhân sự đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.


Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu xây dựng lịch cụ thể đại hội các đảng bộ huyện, thị xã, thành phố, đảng bộ trực thuộc, trong đó, tham mưu chọn đảng bộ tiến hành đại hội điểm ở cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương để rút kinh nghiệm (trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 12-2019); xây dựng lịch thời gian để Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung và nhân sự đối với các đảng bộ trực thuộc (trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 2-2020).  


- Xin cảm ơn đồng chí!

Theo Báo Khánh Hòa

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 11.769.179