MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  09/08/2019 09:53     |  Lượt xem 10882   

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Quy chế làm việc như sau:

Chương I

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Quy định chung

1. Quy chế này quy định về trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của các phòng chuyên môn trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, gồm: Phòng Tổng hợp, Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Phòng Tài chính đảng, Phòng Hành chính - Lưu trữ và Phòng Quản trị.

2. Văn phòng Tỉnh ủy làm việc theo chế độ thủ trưởng, trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về mọi mặt hoạt động của Văn phòng. Giúp việc Chánh Văn phòng có các phó chánh Văn phòng.

3. Mọi hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy đều tuân thủ theo quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc của Tỉnh ủy, theo chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của Văn phòng Tỉnh ủy; mỗi việc chỉ giao cho một đơn vị trực thuộc, một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính; bảo đảm phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, công chức và người lao động; đề cao sự phối hợp công tác trong giải quyết công việc; bảo đảm kỷ cương, dân chủ, khoa học, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động.

Điều 2. Những vấn đề tập thể lãnh đạo Văn phòng thảo luận hoặc góp ý kiến vào văn bản trước khi Chánh Văn phòng quyết định

1. Các chương trình, kế hoạch, biện pháp của cơ quan để thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao; thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước trong cơ quan và nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy.

2. Các đề án, báo cáo do Văn phòng chủ trì chuẩn bị trình Thường trực Tỉnh ủy, hoặc giúp Thường trực chuẩn bị trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; báo cáo thẩm định hoặc góp ý kiến của Văn phòng đối với một số đề án trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực; một số vấn đề lớn trình Thường trực Tỉnh ủy; chủ trương tổ chức và báo cáo tại các hội nghị văn phòng cấp ủy toàn tỉnh do Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức, chủ trì.

3. Chương trình, kế hoạch công tác năm và báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết hàng năm hoặc theo chuyên đề của cơ quan.

4. Các đề án, báo cáo cụ thể hóa các cơ chế quản lý tài chính, tài sản của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ công tác tài chính - ngân sách đảng trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

5. Quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, các chi tiêu, mua sắm lớn về phương tiện, trang thiết bị cần bổ sung hoặc thay thế hàng năm của cơ quan; dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm của cơ quan.

6. Kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của Văn phòng; các quy chế, chế độ áp dụng chung trong toàn cơ quan.

7. Quy hoạch cán bộ, kế hoạch biên chế, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thuyên chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi việc, xét chuyển ngạch, nâng bậc lương, giải quyết chế độ hưu trí, các biện pháp nâng cao đời sống, thu nhập cho cán bộ, công chức và người lao động; cử cán bộ hoặc cử đoàn cán bộ đi học tập ở trong nước hoặc đi công tác, học tập ở nước ngoài; khen thưởng, kỷ luật các đơn vị và cá nhân thuộc diện quản lý của lãnh đạo Văn phòng.

8. Một số công việc quan trọng mới phát sinh theo đề nghị của Chánh Văn phòng hoặc các phó chánh Văn phòng.

9. Làm việc với tập thể Đảng ủy cơ quan, với lãnh đạo các phòng trực thuộc cơ quan theo định kỳ hoặc khi cần thiết.

Điều 3. Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

1. Chánh Văn phòng là người đứng đầu cơ quan, chỉ đạo, quản lý, điều hành, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về mọi hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy.

2. Phân công nhiệm vụ đối với các phó chánh Văn phòng, trong đó phân công một Phó Chánh Văn phòng làm nhiệm vụ thường trực; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác đối với các phó chánh Văn phòng, việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Văn phòng. Trong trường hợp cần thiết, Chánh Văn phòng trực tiếp chỉ đạo giải quyết công việc đã phân công cho Phó Chánh Văn phòng, sau đó, thông báo cho Phó Chánh Văn phòng phụ trách lĩnh vực đó biết.

3. Triệu tập, chủ trì, kết luận các cuộc họp lãnh đạo Văn phòng, các hội nghị toàn thể cơ quan.

4. Quyết định những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các phó chánh Văn phòng.

5. Chỉ đạo việc xây dựng chương trình, xây dựng hoặc tham gia xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và giúp tổ chức thực hiện chương trình, quy chế làm việc; chỉ đạo việc xây dựng đề án, báo cáo do Văn phòng chủ trì; chỉ đạo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong Đảng bộ theo quyết định của Ban Thường vụ hoặc Thường trực Tỉnh ủy; chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đột xuất do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.

6. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức - cán bộ: Chỉ đạo nhận xét, đánh giá hàng năm đối với cán bộ trong cơ quan theo đúng quy định về phân cấp quản lý cán bộ; đề nghị nâng lương theo niên hạn đối với cán bộ, công chức và người lao động.

7. Được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao ủy quyền làm chủ tài khoản đơn vị dự toán cấp 1. Đề nghị những vấn đề lớn về tài chính, tài sản của các cơ quan đảng trực thuộc và Văn phòng Tỉnh ủy. Chánh Văn phòng Tỉnh ủy làm chủ tài khoản ngân sách của Văn phòng Tỉnh ủy (bao gồm các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy), quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của cấp ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; được ủy quyền cho Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (phụ trách tài chính) làm chủ tài khoản.

8. Ký các văn bản thừa lệnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; các văn bản của Văn phòng trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy hoặc gửi đến các cấp ủy, tổ chức đảng (trừ một số văn bản đã ủy nhiệm cho Phó Chánh Văn phòng); quy chế làm việc của cơ quan; quyết định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc; quyết định bổ nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý; ký các văn bản nhận xét, đánh giá hàng năm đối với cán bộ, công chức và người lao động.

9. Chỉ đạo xem xét, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Điều 4. Phó Chánh Văn phòng

1. Tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Văn phòng. Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc ở lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách, nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng giao và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng.

2. Khi có yêu cầu, tham gia các ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng... của Tỉnh ủy, chính quyền; tham gia tổ biên tập đề án trình hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo sự phân công của Chánh Văn phòng.

3. Chịu trách nhiệm báo cáo giao ban hàng ngày, báo cáo tuần (báo cáo tóm tắt những nội dung chính) và văn bản hóa các thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy ngay sau các cuộc họp.

4. Đối với các phòng được phân công trực tiếp phụ trách:

- Định hướng công tác, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các chủ trương công tác của lãnh đạo Văn phòng, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của đơn vị. Chỉ đạo việc xây dựng nội bộ đơn vị.

- Chỉ đạo nhận xét, đánh giá hàng năm đối với đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị theo phân cấp và sự ủy quyền của Chánh Văn phòng.

- Trực tiếp giải quyết các kiến nghị của đơn vị, cá nhân trong đơn vị phụ trách theo thẩm quyền và báo cáo xin ý kiến Chánh Văn phòng những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

5. Đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách:

- Chỉ đạo chuẩn bị dự thảo báo cáo thẩm định hoặc tham gia góp ý của Văn phòng đối với các đề án trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

- Định hướng, kiểm tra, đôn đốc hoạt động đối với các phòng, chuyên viên; giới thiệu chuyên viên với lãnh đạo ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công theo dõi; cử chuyên viên tham gia chuẩn bị các đề án.

- Xử lý văn bản của các cấp ủy, tổ chức đảng gửi Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy hoặc Văn phòng do các đơn vị, chuyên viên theo dõi trình; đề xuất, kiến nghị xử lý gửi Chánh Văn phòng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hoặc chuyển thành công văn, đưa vào thông báo, báo cáo của Văn phòng. Chỉ đạo việc soạn thảo thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư, đồng chí Phó Bí thư về những vấn đề các cấp ủy, tổ chức đảng xin ý kiến.

- Duyệt biên bản chi tiết các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và hội nghị cán bộ toàn tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập trước khi trình Chánh Văn phòng ký.

6. Về trách nhiệm trong các cuộc họp của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy:

- Chỉ đạo chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp; dự các cuộc họp của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi và những cuộc họp khác theo sự phân công của Chánh Văn phòng; báo cáo Chánh Văn phòng những kết luận quan trọng và những việc cần giải quyết gấp. Chỉ đạo việc dự thảo văn bản kết luận (thông báo kết luận) sau cuộc họp trình đồng chí Phó Bí thư hoặc đồng chí Bí thư.

Đối với những vấn đề quan trọng được chuẩn bị thành nghị quyết, chỉ thị hoặc kết luận... gửi đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cần báo cáo Chánh Văn phòng trước khi Chánh Văn phòng trình đồng chí Phó Bí thư hoặc đồng chí Bí thư duyệt, ký.

7. Đối với Đại hội Đảng bộ tỉnh, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các cuộc họp khác, thực hiện trách nhiệm theo sự phân công của Chánh Văn phòng.

8. Được ký thay Chánh Văn phòng công văn mời họp các hội nghị cán bộ toàn tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập về lĩnh vực được phân công phụ trách, thông báo ý kiến đồng chí Bí thư, đồng chí Phó Bí thư về những vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và một số văn bản khác khi được Chánh Văn phòng ủy quyền.

Điều 5. Phó Chánh Văn phòng được phân công thường trực

Ngoài trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều 4, Phó Chánh Văn phòng được phân công thường trực có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Tổ chức phối hợp hoạt động cụ thể giữa các phó chánh Văn phòng theo quyết định của Chánh Văn phòng.

2. Thay mặt Chánh Văn phòng giải quyết các công việc khi Chánh Văn phòng vắng mặt hoặc ủy quyền.

3. Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo công tác thi đua - khen thưởng của cơ quan.

Điều 6. Trưởng phòng các phòng chuyên môn

1. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công việc của phòng theo chức năng, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Văn phòng về toàn bộ công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

2. Phân công công tác, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động trong phòng theo thẩm quyền.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác 6 tháng, hàng năm của phòng, trình Phó Chánh Văn phòng phụ trách hoặc Chánh Văn phòng phê duyệt. Căn cứ chương trình công tác đã được duyệt, lập chương trình công tác quý, tháng và tổ chức thực hiện trong phòng.

4. Chuẩn bị các văn bản của phòng đã được phân công để trình lãnh đạo Văn phòng.

5. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, công chức, người lao động trong phòng chấp hành pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ và chương trình công tác của cơ quan.

6. Tổ chức và góp ý với lãnh đạo Văn phòng việc nhận xét, đánh giá hàng năm đối với cán bộ, công chức và người lao động trong phòng theo phân cấp quản lý cán bộ.

7. Giải quyết theo thẩm quyền những vấn đề của phòng, đề nghị của các phòng khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng mình. Đối với những việc phát sinh vượt quá thẩm quyền, những khó khăn gây trở ngại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì báo cáo lãnh đạo Văn phòng phụ trách phòng cho ý kiến chỉ đạo giải quyết.

8- Báo cáo Chánh Văn phòng về những việc do Chánh Văn phòng chỉ đạo trực tiếp; khi cần thiết, xin ý kiến chỉ đạo của Chánh Văn phòng về những vấn đề của phòng mình và đề xuất ý kiến với Chánh Văn phòng về công việc chung của cơ quan.

9. Khi nghỉ phép, nghỉ dài ngày phải ủy quyền cho một cấp phó điều hành phòng và báo cáo lãnh đạo Văn phòng phụ trách.

Điều 7. Trưởng phòng và chuyên viên các phòng làm việc theo chế độ chuyên viên kết hợp với chế độ thủ trưởng

1. Trưởng phòng các phòng làm việc theo chế độ chuyên viên kết hợp với chế độ thủ trưởng (Phòng Tổng hợp) có trách nhiệm và quyền hạn như quy định tại các khoản từ 1 - 9 của Điều 6 quy chế này, đồng thời làm nhiệm vụ của một chuyên viên.

2. Mỗi chuyên viên được trưởng phòng đề xuất, lãnh đạo Văn phòng quyết định phân công theo dõi một số lĩnh vực hoặc một số cấp ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đảm nhận một số nhiệm vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung của phòng theo sự phân công của trưởng phòng.

Đối với những vấn đề lãnh đạo Văn phòng giao cho chuyên viên theo dõi, nghiên cứu, trưởng phòng có trách nhiệm tạo điều kiện để chuyên viên hoàn thành nhiệm vụ; chuyên viên báo cáo với trưởng phòng về phạm vi, thời gian dự kiến thực hiện và tự chịu trách nhiệm về kết quả theo dõi, nghiên cứu của mình trước lãnh đạo Văn phòng.

Đối với vấn đề được Bí thư hoặc Phó Bí thư Tỉnh ủy giao thì chuyên viên báo cáo lãnh đạo Văn phòng biết để tạo điều kiện thực hiện, chuyên viên phải tự chịu trách nhiệm về kết quả theo dõi, tham mưu của mình trước Bí thư hoặc Phó Bí thư Tỉnh ủy.

3. Chuyên viên được lãnh đạo Văn phòng phân công, ủy nhiệm đi dự các hội nghị, khảo sát, nghiên cứu ở ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan đến nhiệm vụ được giao có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo Văn phòng những nội dung cơ bản về các hội nghị, khảo sát, nghiên cứu đó. Trong các hoạt động nói trên, chuyên viên có thể phát biểu ý kiến cá nhân của mình khi được yêu cầu nhưng không được phát biểu nhân danh Văn phòng hoặc lãnh đạo Văn phòng (trừ khi được ủy quyền).

Điều 8.Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ

Ngoài những trách nhiệm và quyền hạn quy định tại Điều 6 Quy chế này, Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Tham dự, ghi biên bản và dự thảo văn bản kết luận (thông báo, quyết định...) các cuộc họp tập thể lãnh đạo Văn phòng.

2. Giúp Chánh Văn phòng đôn đốc và kiểm điểm việc thực hiện quy chế làm việc của Văn phòng; phối hợp hoạt động giữa các phòng trực thuộc Văn phòng.

3. Giúp Chánh Văn phòng về công tác tổ chức, cán bộ, công tác thi đua khen thưởng của Văn phòng Tỉnh ủy.

4. Ký xác nhận giấy đi đường, công lệnh đối với công chức, viên chức và người lao động cơ quan khác đến liên hệ công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy và ký thừa lệnh Chánh Văn phòng một số giấy tờ hành chính khác theo sự ủy quyền của Chánh Văn phòng.

Điều 9. Cán bộ, công chức, người lao động

1. Gương mẫu thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, các quy định của Văn phòng và của phòng; chủ động sáng tạo trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực vào các hoạt động của cơ quan, có trách nhiệm, đóng góp xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

2. Được cung cấp các thông tin, các điều kiện làm việc cần thiết theo chế độ quy định, dự các hội nghị liên quan đến công việc được giao; có quyền đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo phòng, lãnh đạo Văn phòng những vấn đề về xây dựng cơ quan, phòng và đối với công việc được giao.

3. Thông qua các tổ chức đảng, công đoàn, thanh niên, hội nghị cán bộ, công chức và các hội nghị kiểm điểm công tác của cơ quan để kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước, chương trình công tác, kinh phí hoạt động, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan, của phòng; nội quy, quy chế làm việc trong nội bộ cơ quan và phòng.

4. Trong giờ làm việc, cán bộ, công chức và người lao động muốn ra ngoài trụ sở Tỉnh ủy phải báo cáo trưởng phòng và lãnh đạo Văn phòng biết. Nghỉ 01 buổi báo trưởng phòng, nếu nghỉ 01 ngày báo cáo lãnh đạo Văn phòng phụ trách. Tất cả số buổi, ngày nghỉ việc riêng đều tính trừ vào chế độ nghỉ phép năm. Chế độ nghỉ phép năm chỉ giải quyết đến hết quý I của năm sau.

Chương II

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 10. Xây dựng và thực hiện chương trình công tác

1. Chánh Văn phòng chỉ đạo Phòng Hành chính - Lưu trữ xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch công tác năm của Văn phòng để trình tập thể lãnh đạo Văn phòng xem xét trước khi Chánh Văn phòng quyết định.

2. Phó Chánh Văn phòng chỉ đạo các phòng do mình phụ trách xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị để tổ chức thực hiện chương trình công tác của cơ quan.

3. Trưởng các phòng trực thuộc Văn phòng căn cứ chương trình công tác hàng năm của phòng đã được Chánh Văn phòng giao, lập chương trình công tác quý, tháng của đơn vị và tổ chức thực hiện. Trường hợp đột xuất cần thay đổi nội dung hoặc thời gian thực hiện, trưởng phòng chủ trì phải báo cáo lãnh đạo Văn phòng xem xét, quyết định.

4. Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ giúp Chánh Văn phòng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình công tác của cơ quan. Định kỳ hàng tháng, quý, Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ báo cáo Chánh Văn phòng tình hình thực hiện chương trình công tác của cơ quan.

Điều 11. Tổ chức các cuộc họp

1. Các cuộc họp định kỳ của cơ quan, gồm:

- Hội nghị quý, sơ kết 6 tháng để kiểm điểm tình hình công tác quý, 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện chương trình công tác quý sau, 6 tháng cuối năm.

- Hội nghị tổng kết năm kết hợp với hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác năm, thông qua chương trình công tác năm sau; các nội dung khác của hội nghị cán bộ, công chức và người lao động theo quy định.

2. Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan tham mưu chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu, mời họp và ghi biên bản các hội nghị sơ kết, tổng kết của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy.

3. Các cuộc họp khác:

- Định kỳ hoặc khi cần thiết, Chánh Văn phòng hoặc phó chánh Văn phòng phụ trách trực tiếp làm việc với từng phòng trong Văn phòng để nắm tình hình hoạt động và định hướng công tác cho từng phòng.

- Trường hợp có những vấn đề không cần thiết phải thảo luận tại cuộc họp hoặc không thể tổ chức cuộc họp, lãnh đạo Văn phòng giao trưởng phòng chủ trì gửi dự thảo văn bản tới các phòng và cá nhân có liên quan để xin ý kiến, trình lãnh đạo Văn phòng xem xét, quyết định.

Điều 12. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Các phó chánh Văn phòng thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, kịp thời với Chánh Văn phòng về những nội dung chỉ đạo công việc thuộc lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; những vấn đề lớn, quan trọng trong các cuộc họp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, kỳ họp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể mà các phó chánh Văn phòng dự; các cuộc họp quan trọng do cơ quan tổ chức mà Chánh Văn phòng ủy nhiệm các phó chánh Văn phòng chủ trì.

2. Các trưởng phòng trực thuộc phải thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo với Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng phụ trách về nội dung, thời hạn, hình thức gửi, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, báo cáo theo quy định của Văn phòng; báo cáo 6 tháng, báo cáo năm phải thông qua Phó Chánh Văn phòng phụ trách.

Báo cáo định kỳ gửi qua Phòng Hành chính - Lưu trữ theo thời gian sau:

- Ngày 20 tháng cuối quý gửi báo cáo tình hình công tác quý trước và đề xuất nhiệm vụ công tác quý sau của phòng, Văn phòng.

- Ngày 20 tháng 6 gửi báo cáo sơ kết 6 tháng, đề xuất nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của phòng, Văn phòng.

- Ngày 15 tháng 12 gửi báo cáo tổng kết năm.

Khi có vấn đề đột xuất phát sinh trong phòng hoặc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý của phòng, trưởng phòng phải kịp thời báo cáo, đồng thời đề xuất ý kiến giải quyết với lãnh đạo Văn phòng phụ trách.

3. Chuyên viên nghiên cứu phải báo cáo kịp thời những vấn đề thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi với lãnh đạo Văn phòng phụ trách hoặc trực tiếp báo cáo Chánh Văn phòng khi có yêu cầu hoặc khi thấy cần thiết.

Điều 13. Chế độ công khai các thông tin về hoạt động của cơ quan, đơn vị

1. Hàng năm tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan và hội nghị cán bộ, công chức, người lao động đối với từng phòng vào dịp cuối năm để thông qua đó, cán bộ, công chức, người lao động nắm được tình hình, tham gia quản lý và xây dựng cơ quan, phòng.

2. Những việc sau đây phải công khai thông tin cho cán bộ, công chức, người lao động cơ quan biết:

- Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan, phòng.

- Chương trình, kế hoạch công tác. Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác. Kinh phí hoạt động và quyết toán kinh phí của cơ quan hàng năm.

- Tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng ngạch, nâng bậc lương, đề bạt, cử đi đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, phòng.

- Văn bản kết luận về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan, phòng.

- Quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, phòng.

3. Hình thức thông tin công khai:

- Trên mạng máy tính nội bộ cơ quan.

- Thông báo tại hội nghị cơ quan hoặc gửi văn bản cho các phòng để thông báo đến từng cán bộ, công chức, người lao động trong phòng

Điều 14. Chế độ bảo mật

Mọi cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Tỉnh ủy phải chấp hành nghiêm túc các chế độ, quy định của Đảng, Nhà nước và của cơ quan về bảo mật thông tin tài liệu, văn kiện và các bí mật của Đảng và Nhà nước.

Điều 15. Chế độ đi công tác

1. Từng đồng chí lãnh đạo Văn phòng có kế hoạch bố trí đi công tác địa phương, ngành, cơ sở để nắm tình hình thực tế, nghiên cứu phục vụ công tác của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Văn phòng.

2. Trưởng các phòng có chương trình, kế hoạch đi tìm hiểu tình hình thực tế về các nội dung liên quan đến nhiệm vụ của phòng để qua thực tế đề xuất cải tiến công tác của phòng và giúp Văn phòng hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho văn phòng cấp ủy cấp dưới kịp thời, sát tình hình thực tế.

3. Trưởng phòng và chuyên viên các phòng làm việc theo chế độ chuyên viên kết hợp với chế độ thủ trưởng đi công tác địa phương ngoài chương trình, kế hoạch đã được duyệt phải báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo Văn phòng theo phân cấp quản lý cán bộ.

Điều 16. Chế độ học tập

1. Văn phòng, các phòng trực thuộc Văn phòng khi xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm phải có nội dung về công tác đào tạo, bồi dưỡng, học tập chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, phòng.

2. Cán bộ, công chức Văn phòng, trước hết là lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các phòng trực thuộc và chuyên viên phải có kế hoạch học tập chính trị, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao. Nếu được cử đi học, phải báo cáo kết quả học tập của mình cho trưởng phòng và thủ trưởng cơ quan biết.

Điều 17. Chế độ tự phê bình và phê bình, chế độ nhận xét cán bộ, công chức, người lao động hàng năm

1. Hàng tháng, sau từng đợt công tác lớn hoặc khi lãnh đạo Văn phòng yêu cầu, các phòng và đơn vị trực thuộc Văn phòng kiểm điểm, rút kinh nghiệm để kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đơn vị, của cán bộ, công chức, người lao động.

2. Hàng năm, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng tự phê bình trong tập thể lãnh đạo, Đảng ủy cơ quan Văn phòng; lãnh đạo các phòng trực thuộc có chi bộ cùng cấp tự phê bình và phê bình trong tập thể lãnh đạo, chi bộ và trước tập thể cán bộ, công chức, người lao động trong phòng.

3. Thực hiện chế độ nhận xét cán bộ, công chức, người lao động hàng năm theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, gắn với việc tự phê bình và phê bình trong kỳ tổng kết công tác năm của đảng bộ và cơ quan Văn phòng.

Điều 18. Về giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong cơ quan

1. Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng được phân công chỉ đạo việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan theo đúng thẩm quyền và quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Trưởng các phòng có trách nhiệm giải quyết các kiến nghị, khiếu nại thuộc thẩm quyền chuyên môn, nghiệp vụ của mình; phối hợp với cơ quan giải quyết những khiếu nại, tố cáo có liên quan đến phòng.

Điều 19. Quan hệ công tác giữa lãnh đạo Văn phòng với Đảng ủy và Công đoàn cơ quan

1. Tập thể lãnh đạo Văn phòng phối hợp công tác với Đảng ủy Văn phòng theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn cụ thể của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tạo điều kiện để công đoàn hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan.

2. Lãnh đạo Văn phòng phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan trong việc lãnh đạo, quản lý, xây dựng cơ quan về các mặt công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, sửa đổi lề lối làm việc, cải tiến phương pháp công tác, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tổ chức chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

Điều 20. Quan hệ công tác của Văn phòng Tỉnh ủy với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy

Thực hiện theo Quyết định số 269-QĐ/TU, ngày 28/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Tỉnh ủy với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

Điều 21. Quan hệ công tác của Văn phòng Tỉnh ủy với Văn phòng Trung ương Đảng

1. Phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy; phục vụ hội nghị của Trung ương hoặc Văn phòng Trung ương Đảng trên địa bàn; phục vụ các cuộc thăm và làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng và chấp hành chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

2. Thực hiện các quy định và ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác tài chính đảng, văn thư, lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin, công tác thi đua - khen thưởng trong hệ thống văn phòng cấp ủy và các vấn đề khác được quy định trong chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Trung ương Đảng.

3. Tạo điều kiện cho chuyên viên của Văn phòng Trung ương Đảng được phân công theo dõi địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Văn phòng Trung ương Đảng.

Chương IV

QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ BẢO VỆ CƠ QUAN

Điều 22. Công tác quản lý tài sản

1. Các đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm chính trong việc bảo đảm an toàn về phòng, chống cháy nổ, bảo quản tốt tài sản của đơn vị mình hiện đang quản lý, sử dụng.

2. Phòng Quản trị có trách nhiệm mở sổ theo dõi thống kê, lập danh mục tài sản của cơ quan, báo cáo bằng văn bản cho lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy theo quy định của Nhà nước.

Điều 23. Công tác bảo vệ cơ quan

Phòng Quản trị chịu trách nhiệm:

- Phối hợp với lực lượng công an, lực lượng tự vệ cơ quan xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch, phương án bảo vệ trụ sở, đảm bảo an ninh, an toàn cơ quan trong và ngoài giờ làm việc.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng nội quy, phương án phòng cháy, chữa cháy và phương án phòng, chống lụt, bão tại đơn vị.

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.924.800