ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
  14/10/2019 09:55     |  Lượt xem 989   

Tập trung tham mưu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn.

 

 

 
 
- Xin đồng chí chia sẻ về những đóng góp của ngành Tổ chức xây dựng Đảng Khánh Hòa trong suốt 89 năm qua cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển của tỉnh?
 
- Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, trong niềm vui chung, những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng Khánh Hòa rất tự hào về những đóng góp của các thế hệ cán bộ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và từng chặng đường xây dựng, phát triển của tỉnh. Từ những cán bộ làm công tác tổ chức đầu tiên của Tỉnh ủy, các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh đã giữ gìn và phát truyền thống tốt đẹp; không ngừng đổi mới về phương pháp và phong cách, lề lối làm việc; tính tích cực chủ động ngày càng được nâng lên để luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ luôn trung thành với Đảng, có lập trường, quan điểm vững vàng, có bản lĩnh, năng lực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
 
- Thưa đồng chí, Đảng đã xác định, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác tổ chức xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt của then chốt. Vậy đồng chí có những đánh giá gì về công tác tổ chức, cán bộ của tỉnh trong thời gian qua?
 
- Trong những năm qua, công tác tổ chức, cán bộ được triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, có những đổi mới. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được chú trọng; tỷ lệ các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm chiếm tỷ lệ cao. Việc đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ thường xuyên được coi trọng và có những đổi mới mạnh mẽ. Đội ngũ cán bộ được bổ sung về số lượng, chú trọng nâng cao chất lượng; cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số và đội ngũ cán bộ ở cơ sở được quan tâm. Đã hoàn thành công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt từ cấp cơ sở trở lên; đã cử đi đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cao học và nghiên cứu sinh trên 5.000 lượt người. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, phục vụ tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ Đảng và các yêu cầu về kết nạp đảng viên, đề bạt cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng công tác cán bộ và công tác phát triển đảng viên.
 
Đặc biệt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 17 đơn vị đầu mối cấp phòng ở cấp tỉnh, 25 đầu mối trực thuộc đơn vị sự nghiệp, 84 biên chế hành chính, 599 biên chế sự nghiệp. Bên cạnh đó, đã rà soát, tham mưu bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025. Trên tinh thần quan tâm cơ cấu cán bộ nữ, ban đã tham mưu bổ sung, kiện toàn 9 Tỉnh ủy viên, trong đó có 5 cán bộ nữ; giới thiệu bầu bổ sung 2 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, rà soát, tham mưu, bố trí, sắp xếp một bước cán bộ nữ, trẻ vào các vị trí nhằm chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã làm việc, đôn đốc các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ chủ chốt cũng như xây dựng phương án nhân sự, đảm bảo số lượng, chất lượng, quan tâm tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ cho nhiệm kỳ tới...
 
- Xin ông cho biết những nhiệm vụ chủ yếu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025?
 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Tiểu ban nội dung, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban vật chất) và Kế hoạch triển khai đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, tham mưu tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh mở rộng quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tham mưu chọn đơn vị tiến hành đại hội thí điểm cấp huyện, cấp cơ sở và thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. 
 
Sắp tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn về công tác nhân sự cấp ủy đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Kế hoạch thực hiện đại hội đảng bộ điểm cấp huyện, cấp cơ sở và thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ chủ trì cùng các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội (báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và phương án nhân sự; phân công trực tiếp dự, theo dõi và chỉ đạo đại hội);  ban hành kế hoạch, thành lập các tổ chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chuẩn bị và tiến hành đại hội.
 
Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tham mưu Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII với những nội dung cụ thể: Phân bổ số lượng đại biểu dự đại hội cho các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; phối hợp thẩm định đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng đề án và phương án nhân sự đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội XIII của Đảng; xây dựng đề án và báo cáo phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh và các chức danh cán bộ chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, trình Bộ Chính trị phê duyệt. Căn cứ phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành bố trí, sắp xếp, điều động cán bộ trước đại hội. 
 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tham mưu Chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh phiên trù bị và phiên chính thức; điều hành công tác nhân sự bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, bầu cử đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ tỉnh và bầu cử các chức danh tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, tham mưu kiện toàn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương; bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XVIII…
 
- Xin cảm ơn đồng chí!
 
Theo Báo Khánh Hòa
 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 12.886.663