ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
  02/01/2018 16:32     |  Lượt xem 1272   

Khánh Hòa xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ

Thời gian qua, Khánh Hòa triển khai thực hiện khá hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo được niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trên địa bàn. 

Thực hiện tốt những vấn đề cấp bách

Ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” (Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI), Tỉnh ủy Khánh Hòa sớm triển khai thực hiện Nghị quyết, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 03). Giữa tháng 3-2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 25-KH/TU, tiếp sau đó là Hướng dẫn số 540-CV/TU, chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân tại các địa phương, đơn vị. Các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy cũng ban hành các văn bản hướng dẫn các cấp, ngành triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, các cấp ủy trên địa bàn tích cực tổ chức quán triệt, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; lựa chọn những vấn đề tồn tại, nổi cộm, những vấn đề cần làm rõ sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và những vấn đề trọng tâm cần tập trung giải quyết…

Các cấp, ngành, địa phương chủ động đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng của chi bộ, cơ quan, đoàn thể; xác định rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; lấy kết quả phấn đấu là một tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, xem xét bổ nhiệm, đề bạt cán bộ; nhân rộng những cách làm hay, những điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, phù hợp… đồng thời lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống và lĩnh vực kinh tế - xã hội, đề ra kế hoạch, xác định thời gian tập trung chỉ đạo khắc phục.

Điểm nổi bật, là sau kiểm điểm năm 2014 kết hợp kiểm điểm cuối nhiệm kỳ 2011 - 2015, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đề ra chương trình hành động, các biện pháp sửa chữa, khắc phục khuyết điểm cùng với những việc làm cụ thể, thiết thực. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương tham gia đối thoại trực tiếp với nhân dân; sát cơ sở theo phương châm “tỉnh sát xã, huyện sát thôn, xã sát hộ dân”; từng bước chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức, hướng tới thực hiện chuẩn mực đạo đức công chức, công vụ của toàn hệ thống chính trị, trước hết là ở các cơ quan công quyền. Các cấp ủy trong tỉnh từng bước thực hiện bổ sung, hoàn thiện, đổi mới các khâu trong công tác cán bộ như: tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và thực hiện chính sách cán bộ theo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị; tập trung chỉ đạo thực hiện, khắc phục tình trạng đánh giá chung chung, hình thức, cảm tính; tích cực kiểm điểm rút kinh nghiệm và xử lý triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề nảy sinh,…

Kết quả công tác xây dựng Đảng còn thể hiện trên một số lĩnh vực cụ thể như: xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp,... Trong đó, nổi bật là việc tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Cẩm nang sinh hoạt chi bộ, chỉ đạo, hướng dẫn cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, phù hợp với từng loại hình, gắn với thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Một số chi bộ trong tỉnh còn tập hợp những ý kiến, dư luận của nhân dân phê phán cán bộ, đảng viên; lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ nhằm cảnh báo, nhắc nhở; đồng thời bàn biện pháp sửa chữa, khắc phục,...

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy ngày càng chú trọng hơn đến công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nhất là xây dựng đội ngũ cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; kịp thời bổ sung cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và cấp ủy viên cho các địa phương, đơn vị còn thiếu cán bộ theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, về thực hiện nhiệm vụ chính trị, quy chế làm việc của cấp ủy, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ sinh hoạt Đảng, về những điều đảng viên không được làm theo quy định của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, các cấp ủy còn tập trung phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố chưa có hoặc ít đảng viên và trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đến nay, riêng ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, tỉnh thành lập mới được 102 tổ chức đảng; bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho gần 3.000 quần chúng; kết nạp vào Đảng 664 quần chúng ưu tú, trong đó có 09 chủ doanh nghiệp; thành lập 532 tổ chức công đoàn, kết nạp 43.225 đoàn viên; hình thành 56 tổ chức cơ sở Đoàn Thanh niên cơ sở, 02 tổ chức cơ sở Hội Liên hiệp Thanh niên với trên 1.000 đoàn viên, hội viên.

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa hiện có 563 tổ chức cơ sở đảng (279 đảng bộ cơ sở, 284 chi bộ cơ sở), với 38.222 đảng viên. Qua đánh giá hằng năm, số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, chiếm bình quân 84%, số tổ chức cơ sở đảng diện yếu kém bình quân hằng năm chiếm tỷ lệ dưới 0,5%.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cũng được các cấp ủy trong tỉnh triển khai thực hiện khá toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo đưa nội dung giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI vào chương trình công tác, kiểm tra giám sát hằng năm của cấp ủy các cấp. Trong xem xét, giải quyết các vụ, việc, nhất là các vụ, việc phức tạp liên quan đến đảng viên là cán bộ chủ chốt đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng theo quy chế phối hợp. Từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh xử lý 335 đảng viên vi phạm bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ đảng.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, từ năm 2012 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo cơ quan tham mưu đôn đốc, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thanh tra, xử lý tin báo tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh những vụ án tham nhũng. Bên cạnh đó, còn chỉ đạo các cấp ủy địa phương, ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng; chú trọng thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng để xảy ra tham nhũng và cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng. Hơn 4 năm qua, toàn tỉnh thụ lý 34 vụ, việc, trong đó đã đưa ra truy tố, xét xử 10 vụ (kết quả xử tù 10 bị cáo, trong đó cho hưởng án treo 03 bị cáo),…

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI gắn với thực hiện Chỉ thị 03, các cấp ủy ở Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05). Từ năm 2016 đến nay, bên cạnh tích cực tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy trong tỉnh còn chỉ đạo thực hiện có kết quả bước đầu việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Trong kiểm điểm, các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong tỉnh tự kiểm điểm sâu sắc, phê bình và góp ý đồng chí khác trên cơ sở đối chiếu 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã chỉ ra, đánh giá đúng thực trạng, mức độ những biểu hiện suy thoái cụ thể trong nội bộ; làm rõ những ưu, khuyết điểm tồn tại, chỉ rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân, tìm biện pháp khắc phục tồn tại, yếu kém và giải quyết những vấn đề nổi cộm trong quá trình quản lý, điều hành, đặc biệt đối với những đơn vị có biểu hiện suy thoái.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2016, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh quán triệt và kịp thời tổ chức kiểm điểm bổ sung theo nội dung Công văn số 1825-CV/BTCTW, ngày 18-11-2016 của Ban Tổ chức Trung ương “Về việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII”. Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2016 gắn với việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII cơ bản phản ảnh đúng hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn. Cụ thể là: Về tập thể, số tổ chức đảng được xếp loại từ “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, qua kiểm điểm, cấp ủy các cấp nhận xét, đánh giá không có tổ chức đảng nào có những biểu hiện như Nghị quyết nêu. Riêng 05 tổ chức đảng, trong đó có 01 đảng bộ cơ sở xếp loại “Yếu kém”, qua kiểm điểm, đối chiếu cho thấy, Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 03 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là Chi bộ 1, thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa, Chi bộ Thuận Hòa, Đảng bộ phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, còn Chi bộ Cơ quan thuộc Đảng bộ Phòng Tham mưu, Đảng bộ Quân sự tỉnh tuy xếp loại “Yếu kém” nhưng chưa có biểu hiện như Nghị quyết nêu. Về đảng viên, qua kiểm điểm, đối chiếu cấp ủy các cấp đánh giá, số đảng viên được xếp loại từ “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, đều không có những biểu hiện như Nghị quyết nêu. Trong tổng số 76 đảng viên xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”, có 54 đảng viên có các biểu hiện như Nghị quyết nêu, trong đó có 18 đảng viên tự nhận có các biểu hiện, 36 đảng viên do cấp ủy, chi bộ nhận xét, kết luận.

Theo Báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 được các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh thực hiện nghiêm túc và tạo được sự chuyển biến bước đầu quan trọng trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thể hiện cụ thể trước hết là nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên được nâng lên một bước, nhất là về đường lối, quan điểm của Đảng, về vị trí then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sự kiên định đối với các nguyên tắc, Cương lĩnh và Điều lệ Đảng được củng cố. Thứ hai, nâng cao ý thức đề phòng, ngăn ngừa sự suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; nâng cao hơn tinh thần trách nhiệm, coi trọng việc mở rộng phát huy dân chủ, đoàn kết tốt hơn trong các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Thứ ba, góp phần tích cực trong công tác cán bộ, nhất là việc lựa chọn nhân sự đúng tiêu chuẩn.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 ở Khánh Hòa thời gian qua, không chỉ tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng trên địa bàn, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những năm qua, tỉnh cơ bản duy trì kết quả khá tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tốc độ đô thị hóa diễn ra tương đối nhanh; các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm ngày càng phát huy hiệu quả; giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, môi trường được chú trọng đầu tư; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện hiệu quả.

Một số vấn đề đặt ra

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở Khánh Hòa còn một số vấn đề đặt ra. Cụ thể như: 

- Tình trạng xa dân, quan liêu, lãng phí, tiêu cực của một số cán bộ, đảng viên và các tệ nạn xã hội khác chậm được khắc phục; nhiều vụ khiếu kiện, tranh chấp đất đai, tài sản… còn xảy ra nhưng chậm được giải quyết. 

- Việc nhận diện bộ phận cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Công tác quản lý, nắm bắt tình hình tư tưởng, biểu hiện xa dân, quan liêu, lãng phí, tiêu cực đối với cán bộ, đảng viên của một số cấp ủy còn bất cập. 

- Công tác nắm tình hình chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên, hoạt động của các tổ chức chính trị phản động trong và ngoài nước có liên quan đến cán bộ, đảng viên còn nhiều hạn chế.

- Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình vẫn còn tình trạng nặng về nêu thành tích, chưa thật nghiêm túc trong đánh giá những tồn tại, hạn chế. Còn có hiện tượng né tránh, đổ trách nhiệm cho tập thể; các tồn tại, hạn chế nêu ra chủ yếu do khách quan, do cơ chế nhiều hơn là do nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tính tự giác trong tự phê bình, tính đấu tranh trong phê bình ở một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế nên những biểu hiện về sự suy thoái tư tưởng chính trị, tha hóa về đạo đức, lối sống, những hiện tượng quan liêu, tham nhũng, hối lộ, cửa quyền ,… chưa chỉ ra được địa chỉ cụ thể.

Khánh Hòa hiện đang tập trung khắc phục những vấn đề nêu trên, tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nền nếp sinh hoạt, phát huy trí tuệ tập thể, vai trò của người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, trong đó tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực;…, tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trên địa bàn ./.

Theo Tạp chí Cộng sản

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 12.886.535