NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2022).          ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  06/08/2020 08:49     |  Lượt xem 1566   

Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Diên Khánh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phấn đấu xây dựng huyện Diên Khánh thành thị xã

. Đồng chí Đinh Văn Thiệu - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Diên Khánh trả lời phỏng vấn


- Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của huyện trong nhiệm kỳ qua?


- 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Diên Khánh đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ (công nghiệp chiếm 60,8% - dịch vụ chiếm 33,2% - nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 6%); kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư hoàn thiện. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 16,52%, bằng 100% NQ. Đến năm 2020, trên địa bàn huyện có 115 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp với 5.638 lao động. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ đạt 5.445 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 17,28% (đạt chỉ tiêu NQ). Toàn huyện có 205 doanh nghiệp, 3.365 cơ sở hoạt động thương mại, thu hút gần 6.388 lao động. Nông nghiệp được duy trì và phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân hàng năm 1,95%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2020 tăng bình quân hàng năm 36,76%, đạt 340,37% so với NQ.

 


Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện đạt kết quả tích cực. Đến năm 2020, huyện có 13/16 xã được công nhận xã NTM, đạt chỉ tiêu NQ, trong đó xã Diên Điền đạt chuẩn NTM nâng cao. Chương trình phát triển đô thị được đẩy mạnh: Tỷ lệ dân số đô thị đạt 71,3%, đạt 118,8% so với NQ; tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện trong 5 năm là 10.994 tỷ đồng, đạt 220% so với chỉ tiêu NQ. UBND huyện đang hoàn thiện đề án phân loại đô thị loại IV trình tỉnh xem xét và trình Bộ Xây dựng vào cuối năm 2020. Cùng với tốc độ phát triển đô thị của tỉnh, hạ tầng đô thị đã và đang thực hiện trên địa bàn huyện sẽ tạo điều kiện để Diên Khánh sớm hình thành đô thị kết nối với TP. Nha Trang.

 

Một góc thị trấn Diên Khánh. Ảnh: Thiện Tâm

Một góc thị trấn Diên Khánh. Ảnh: Thiện Tâm


Bên cạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tốt, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Đến nay, toàn huyện có 45/53 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 84,9%; có 18/18 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và có bác sĩ về khám chữa bệnh. Hoạt động văn hóa, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa có nhiều tiến bộ. Công tác giảm nghèo đạt hiệu quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,91%, đạt 158,5% so với NQ. Công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề được quan tâm: số lao động có việc làm tăng thêm bình quân hàng năm 1.121 người, đạt 101,9% so với NQ; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,7%, đạt 100,9% so với NQ. Công tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


- Bên cạnh tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng. Xin đồng chí cho biết kết quả thực hiện công tác này?


- Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các địa phương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, NQ đại hội đảng các cấp và NQ Trung ương 4 (khóa XI, XII) với thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Bình quân hàng năm, có 98,42% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (tăng 3% so với NQ). Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên được thực hiện tốt. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp 640 đảng viên, đạt 128% so với NQ, trong đó đảng viên dưới 35 tuổi đạt 80%. Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy đảng quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Công tác dân vận của các cấp ủy đảng tiếp tục được đổi mới theo hướng sát dân, sát cơ sở. Công tác xây dựng chính quyền địa phương và cải cách hành chính đạt kết quả tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, mở rộng, dân chủ xã hội được phát huy; hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.


- Với định hướng phát triển toàn diện, phấn đấu xây dựng huyện thành thị xã Diên Khánh, Đảng bộ sẽ tập trung những giải pháp gì, thưa đồng chí?


- Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ quyết tâm tiếp tục phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; đẩy nhanh phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại; phấn đấu xây dựng huyện Diên Khánh thành thị xã. Bên cạnh đó, tạo sự chuyển biến đồng bộ để văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.


Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII xác định các lĩnh vực trọng điểm để tạo đột phá trong giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030. Đó là, tổ chức thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung đầu tư các công trình quan trọng, quy mô lớn, làm cơ sở phát triển đô thị, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, quy hoạch, đầu tư các khu, cụm công nghiệp, thu hút đầu tư, thúc đẩy các ngành tiểu thủ công nghiệp truyền thống; đầu tư, cung cấp sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch văn hóa; thu hút phát triển thương mại, dịch vụ tài chính, ngân hàng, vận tải, bưu chính viễn thông...; chuyển dịch mạnh lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Đồng thời, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao; nâng cao đời sống dân cư nông thôn; hình thành một số sản phẩm chủ lực cung cấp cho thị trường trong tỉnh và cả nước.


Xác định giáo dục nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định, là mục tiêu xuyên suốt trong giai đoạn đến năm 2030, huyện Diên Khánh tiếp tục tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; nâng cao tỷ lệ huy động học sinh các bậc học. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo nghề, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.


- Xin cảm ơn đồng chí!

 


 

 Một số chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đến năm 2025:


- Bình quân hàng năm, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng 19,14%; dịch vụ tăng 20,75%; nông nghiệp tăng 6,15%; tổng thu ngân sách nhà nước tăng 13,71%; tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng toàn xã hội 17.000 tỷ đồng.


- 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; duy trì 18/18 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%. Huyện Diên Khánh được công nhận là huyện NTM; 16/16 xã được công nhận xã NTM, trong đó 5 xã đạt tiêu chí NTM nâng cao; tỷ lệ dân số đô thị đến năm 2025 đạt hơn 71,5%; phấn đấu xây dựng huyện thành thị xã Diên Khánh.


- Phấn đấu có 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phát triển 550 đảng viên trong nhiệm kỳ, trong đó tỷ lệ đảng viên trong độ tuổi thanh niên đạt hơn 70%;

 


Theo Báo Khánh Hòa
https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202008/chao-mung-dai-hoi-dang-bo-huyen-dien-khanh-lan-thu-xvii-nhiem-ky-2020-2025-phan-dau-xay-dung-huyen-dien-khanh-thanh-thi-xa-8177469/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.351.556