ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  08/08/2020 22:23     |  Lượt xem 1091   

Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030

Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 193-KH/TU để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

 

 "

Tài liệu giới thiệu về kinh tế - xã hội “Khánh Hòa - điểm đến thành công”

 

            Theo Kế hoạch đề ra, Khánh Hòa phấn đấu khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 đạt một số mục tiêu định hướng chủ yếu như: Giai đoạn 2021-2025, vốn đầu tư cấp mới 2.900 - 3.100 triệu USD; thực hiện giải ngân 2.750 - 2.900 triệu USD. Giai đoạn 2026-2030, vốn đầu tư cấp mới 4.350 - 4.650 triệu USD; thực hiện giải ngân 3.350 - 4.000 USD. Tỷ lệ nội địa hóa đạt mức 30% vào năm 2025 và 50% vào năm 2030. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong cơ cấu sử dụng lao động đạt mức 85% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030. Phấn đấu 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên đều có tổ chức công đoàn. Phấn đấu đến năm 2030, mỗi nhóm ngành đột phá, trụ cột của tỉnh thu hút được từ 2-3 dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn, trọng tâm là du lịch, công nghiệp, cảng biển, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao…

            Để phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra, Kế hoạch đã xác định 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung triển khai thực hiện gồm: (1) Nâng cao nhận thức và thống nhất trong hành động về đầu tư nước ngoài; (2) về chính sách thu hút đầu tư; (3) về thực hiện chính sách bảo hộ đầu tư; (4) về chính sách quản lý, giám sát đầu tư; (5) đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư; (6) nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài; (7) tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư; (8) nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư trong giai đoạn mới; (9) phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với đầu tư nước ngoài.

            Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành nghiên cứu cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết 50-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ và các nội dung Kế hoạch này để chỉ đạo tổ chức thực hiện trong phạm vi phụ trách, đồng thời căn cứ hướng dẫn cụ thể của các Bộ, ngành Trung ương thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng chương trình, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện đạt các mục tiêu của Kế hoạch; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh thường xuyên phân tích, đánh giá tình hình thu hút đầu tư nước ngoài theo lĩnh vực chuyên ngành và địa bàn quản lý; tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư nước ngoài.

CTV- Nguyên Lộc

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.363.026