ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  20/08/2020 11:30     |  Lượt xem 1754   

Khánh Hòa: Triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

          Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 194-KH/TU triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/08/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận của Bộ Chính trị.

          Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã nêu trong Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 31/10/2008 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X và Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 10/12/2008 của Tỉnh ủy về một số giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu Chương trình hành động của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2010 để đạt được mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Sáng 22/7 tại TP Nha Trang, Sở NN&PTNT khai mạc lớp tập huấn triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, hướng dẫn đăng ký ý tưởng sản phẩm và xét chọn sản phẩm, xây dựng phương án kinh doanh, xây dựng câu chuyện sản phẩm (OCOP) năm 2020

          Về mục tiêu chung, nông nghiệp, nông dân, nông thôn được xác định có vị trí chiến lược lâu dài và là một trong những ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa trong những năm tới. Do đó, cần tập trung phát triển nền nông nghiệp theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; đẩy nhanh việc thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống của dân cư nông thôn.

          Đồng thời, Kế hoạch xác định những mục tiêu cụ thể: Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ngành nông - lâm - thủy sản bình quân từ 2 - 3%/năm. Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đến năm 2025 tăng tối thiểu từ 1,32 lần so với năm 2020. Bảo đảm ổn định 100% dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, trong đó tỷ lệ người dân được tiếp cận nước sạch theo Quy chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 70%. Bảo đảm sản lượng lương thực toàn tỉnh đạt trên 290.000 tấn, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm tỷ lệ che phủ rừng năm 2025 đạt 46,5% trở lên (bao gồm cả diện tích huyện Trường Sa); bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên, nâng cao chất lượng và giá trị rừng trồng, giảm thiểu số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia, phấn đấu đến cuối năm 2025 có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, không còn xã dưới 15 tiêu chí và các xã, thôn đặc biệt khó khăn phải cơ bản hoàn thành các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu; các địa phương đã được công nhận đạt chuẩn cần tiếp tục xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, phấn đấu có 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% số xã đạt NTM kiểu mẫu; 50% số huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM: Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm đạt chuẩn NTM, Cam Ranh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 20% số huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

          Để phấn đấu đạt những mục tiêu đề ra, Kế hoạch cũng đã xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phổ biến, quán triệt và theo chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện phù hợp, hiệu quả. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch trên. Nghiên cứu có giải pháp đồng bộ, hiệu quả đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Chương trình mỗi xã một sản phẩm, Chương trình giảm nghèo bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; bố trí ngân sách, huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn. Chủ động xây dựng, triển khai các đề án, dự án, kế hoạch về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

CTV Nguyên Lộc

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.363.077