MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  11/08/2020 09:53     |  Lượt xem 1170   

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý,

cùng toàn thể Đại hội!

Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại diễn đàn trọng thể này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng 299 đại biểu về dự Đại hội, mang theo tâm huyết, trí tuệ, ý chí và sức mạnh đoàn kết, thống nhất của hơn 3.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Xin gửi đến các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn thể Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Thưa toàn thể Đại hội!

Năm năm qua, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song, bằng ý chí, quyết tâm cao, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nỗ lực phấn đấu, đạt kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Hướng trọng tâm vào, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, tham mưu và triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp duy trì, phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh nhà ngày càng vững mạnh. Trong đó, đáng chú ý, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; từng bước thúc đẩy, phát triển các ngành dịch vụ có hàm lượng tri thức và công nghệ cao; tập trung xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo hướng văn minh, hiện đại; gắn với không ngừng chăm lo sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Bên cạnh đó, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đi sâu giải quyết dứt điểm các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, gắn với kết nạp đảng viên mới và quản lý cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, đã ngày càng đi vào nề nếp, trở thành nét văn hóa trong nhiều cơ quan, đơn vị, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trên nhiều phương diện, cả về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm, cho đến phát huy dân chủ, gần dân, trọng dân, học dân và chăm lo đời sống Nhân dân.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin trân trọng ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những nỗ lực to lớn và những thành tựu mà Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, kết quả đã nêu, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực, như Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành khóa 7 đã đề cập. Vì vậy, tôi đề nghị Đại hội, với tinh thần trung thực, thẳng thắn và cầu thị, cần đi sâu phân tích, xác định rõ nguyên nhân của những hạn chế, bất cập và đề ra những giải pháp thật cụ thể, sát thực và hiệu quả, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí,

Thưa toàn thể Đại hội!

Trong những năm tới, việc Khánh Hòa cùng với cả nước tiếp tục hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, sẽ mở ra nhiều thời cơ, vận hội, đồng thời cũng đem lại không ít khó khăn, thách thức và trở lực lớn lao. Bối cảnh đó đặt ra cho Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh một trọng trách hết sức nặng nề, là phải đào sâu suy nghĩ, nhanh chóng tìm ra các giải pháp hữu hiệu, để kế thừa những kết quả đã đạt được; không ngừng phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tạo hợp lực thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của tỉnh.

Trên tinh thần đó, báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh khóa VII trình Đại hội đã nêu khá đầy đủ về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm, chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, tôi chỉ xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề mang tính gợi mở để Đại hội chúng ta nghiên cứu, thảo luận và thống nhất tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

Thứ nhất, với tính chất đặc thù bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan giữ vai trò trọng yếu của tỉnh, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh cần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp để tạo bước đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đổi mới công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Trọng tâm trước mắt là, phải nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và bất cập trong công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, đi đôi cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nhằm thu hút những dự án lớn, trọng điểm, mang tính động lực, có hiệu ứng lan tỏa và kết nối tích cực, tạo tiền đề cho tiến trình tăng tốc của tỉnh nhà. Đồng thời, tập trung hiệu quả các nguồn lực để thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phải tấn công, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, vừa phải đảm bảo sự ổn định, phát triển trên các lĩnh vực, nhất là tối ưu hóa đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng, gắn với thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội...

 Thứ hai, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Trong đó, quan tâm nâng cao tính dự báo, định hướng dư luận xã hội, thông tin nhanh, kịp thời những vấn đề nhạy cảm, phức tạp để tạo sự đồng thuận và thống nhất trong nhận thức và hành động giữa các cơ quan, đơn vị. Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức và tạo nguồn cán bộ dự bị dài hạn, nhất là cán bộ, đảng viên đang công tác ở các cơ quan trọng yếu của tỉnh, nhằm từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên hội đủ “Tâm -  Tầm - Tài - Trí - Tín” để đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để từng tập thể, cá nhân phát huy tính năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặc biệt là vai trò nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Trước mắt là, quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, co cụm, bảo thủ, trì trệ trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, quan tâm lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, trọng tâm là, thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt thường kỳ, gắn với chú trọng xây dựng và phát huy đạo đức, văn hóa trong Đảng, xem đây là nền tảng, sức mạnh nội sinh cho mỗi tổ chức đảng, đảng viên.

Bên cạnh đó, tiếp tục lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính; việc chấp hành các quy định về thực thi công chức, công vụ; phẩm chất, đạo đức, lối sống; việc quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng cơ bản… của cán bộ, đảng viên. Trong đó, chú trọng phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, quần chúng nhân dân trong giám sát, phát hiện và phản ánh dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, người công tác trong lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Quan tâm củng cố, kiện toàn và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, từng bước đổi mới phương thức hoạt động theo hướng đi vào chiều sâu, có chất lượng và hiệu quả thiết thực.

Thứ tư, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh cần khẩn trương hoàn chỉnh, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy viên, nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Thưa các đồng chí,

Cùng với thảo luận các văn kiện, tại Đại hội này còn có nhiệm vụ quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới. Vì vậy, tôi đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn một tập thể ban chấp hành có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, đảm bảo về tiêu chuẩn, có tính kế thừa và phát triển, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội đã quyết nghị. Đồng thời, bầu những đại biểu ­ưu tú đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh, góp phần cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn toàn tin tưởng rằng, với nỗ lực lớn và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà văn minh, thịnh vượng.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, xin chúc các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành tích trong công tác. Chúc Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công mỹ mãn.

Xin trân trọng cảm ơn!

BBT Website

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.923.918