ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  14/05/2021 15:44     |  Lượt xem 1324   

Khánh Vĩnh: đẩy mạnh thực hiện công tác khoa giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

          Nhận thức tầm quan trọng của công tác khoa giáo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng với các ngành trong khối khoa giáo huyện đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch để chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, cũng như các ngành triển khai tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực khoa giáo và đã đạt được một số kết quả tích cực.

Hội nghị giao ban định kỳ công tác khoa giáo do Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức

          Cụ thể, hàng năm Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Huyện ủy ban hành kế hoạch thực hiện công tác khoa giáo; định kỳ tổ chức hội nghị giao ban, chủ động phối hợp với các đơn vị trong khối khoa giáo huyện trong công tác trao đổi thông tin và tham gia giải quyết, tham mưu đề xuất Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy giải pháp giải quyết những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, những vụ việc nổi cộm liên quan đến đời sống người dân trên lĩnh vực khoa giáo. Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền về những kết quả đạt được trên các lĩnh vực khoa giáo như: bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, khoa học và công nghệ, dạy nghề và giải quyết việc làm... Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của các lĩnh vực công tác khoa giáo đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

          Cùng với công tác tuyên truyền, phối hợp trao đổi thông tin, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các đơn vị trong khối khoa giáo duy trì hoạt động kiểm tra, nắm bắt, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, các lĩnh vực công tác khoa giáo và tham mưu cho cấp ủy sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị trên lĩnh vực khoa giáo như: sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” và Nghị quyết số 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020... Qua đó, giúp cấp ủy đánh giá, tổng kết thực tiễn và đề ra những chủ trương, giải pháp thực hiện hiệu quả hơn nữa trong những năm tiếp theo...

          Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo - cơ quan tham mưu của cấp ủy với các đơn vị khối khoa giáo - cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với các đơn vị khối khoa giáo xây dựng Quy chế phối hợp và hàng năm được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, có phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, từng lĩnh vực... Nhờ đó, các lĩnh vực khoa giáo có bước phát triển khá toàn diện. Nổi bật như lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển ổn định, quy mô, mạng lưới trường, lớp các bậc học, ngành học phát triển phù hợp, phân bổ hợp lý, đảm bảo nhu cầu của người học trong các vùng dân cư. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được quan tâm đầu tư tốt hơn. Đội ngũ giáo viên các cấp học, ngành học được đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn. Chất lượng giáo dục, đào tạo từng bước được nâng lên, 100% trẻ mầm non, tiểu học được học 2 buổi/ngày; giữ vững và nâng chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Số trường tiểu học và mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 hiện nay là 8/40 trường, đạt tỷ lệ 20%. Trên lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình có nhiều tiến bộ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế được đầu tư theo hướng ngày càng hiện đại. Đội ngũ cán bộ y tế được nâng cao trình độ chuyên môn và y đức. Công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Hoạt động khám chữa bệnh từ huyện đến xã được nâng lên. Số lần khám chữa bệnh bình quân của 01 người là 2,6 lần/năm. 100% xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,99% tổng dân số.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được ngành văn hóa huyện tổ chức khá đa dạng, phong phú

          Hoạt động văn hoá, thể thao và thông tin tuyên truyền có bước phát triển mới, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì và chất lượng hiệu quả ngày càng được nâng lên; đến cuối năm 2020, có hơn 97% số cơ quan, 91,2% số hộ gia đình và 100% thôn/tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa. Công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin được tăng cường, hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục được đầu tư nâng cấp và hoàn thiện. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, đời sống Nhân dân được cải thiện, đã góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện, bình quân hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 7,3%. Các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, chính sách đảm bảo an sinh xã hội gắn với thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng xã hội được quan tâm chăm lo và giải quyết kịp thời. Đời sống Nhân dân tiếp tục được được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 23,6 triệu đồng/người/năm. Có thể nói, thông qua công tác phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả, đồng bộ và có trách nhiệm giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các đơn vị trong khối khoa giáo huyện trong việc tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai trên các lĩnh vực khoa giáo, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa, an sinh xã hội huyện miền núi Khánh Vĩnh thời gian qua.

          Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, đồng chí Huỳnh Bá Linh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện cho biết: Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục tăng cường bám sát địa bàn cơ sở; chủ trì, phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo cùng cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác khoa giáo của địa phương, đơn vị theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy. Thường xuyên duy trì chế độ giao ban, trao đổi nắm bắt thông tin với các đơn vị trong khối khoa giáo để từ đó đề xuất, tham mưu cho Huyện ủy những giải pháp kịp thời, hiệu quả, nhất là trong công tác sơ kết, tổng kết thực tiễn các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực khoa giáo, từ đó tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh lần thứ XIX đã đề ra.

                                                         CTV Duy Hải - BTG.HU Khánh Vĩnh

 

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.828.729