ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  21/05/2021 00:19     |  Lượt xem 542   

Khánh Vĩnh: Nâng cao hiệu quả công tác sử dụng báo, tạp chí của Đảng

          Báo Đảng, tạp chí của Đảng là những ấn phẩm đặc biệt, tài liệu cung cấp những thông tin thời sự chính thống, quan trọng, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, cầu nối quan trọng giữa Đảng với Nhân dân, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa…

Báo, tạp chí Đảng có vai trò quan trọng trong việc cung cấp những thông tin thời sự chính thống, quan trọng, tiếng nói nói của Đảng, Nhà nước,

và là cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân

          Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh hiện nay có 41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 14 đảng bộ xã, thị trấn; 27 chi, đảng bộ cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang. Trong những năm qua, nhất là sau khi Bộ Chính trị (khóa VIII) ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy; trong đó đề ra một số nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị như yêu cầu mỗi chi, đảng bộ kể cả chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đều phải đặt mua Báo Khánh Hòa, Báo Nhân dân hàng ngày, Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Xây dựng Đảng hàng kỳ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đều phải có Báo Nhân dân, Báo Khánh Hòa hàng ngày. Ngoài ra, quan tâm đặt mua thêm một số loại tạp chí khác như: Tạp chí Kiểm tra, Tuyên giáo, Dân vận… để cập nhật, bổ sung kiến thức phục vụ công tác tuyên truyền, sinh hoạt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

          Qua triển khai thực hiện, đến nay công tác đặt mua và sử dụng báo chí của Đảng trong toàn Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh đã đạt được những kết quả nhất định, nhất là trong công tác tiếp nhận, sử dụng báo chí của Đảng đã được một số cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, từng bước đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa cho cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng như đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống... Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thiếu quan tâm đôn đốc, nhắc nhở việc đặt mua và sử dụng báo chí của Đảng; nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương đặt mua số lượng và các loại báo chí của Đảng còn thiếu so với quy định hoặc dùng kinh phí để đặt mua các loại ấn phẩm khác (hiện mới chỉ có gần 30% cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng định kỳ đặt mua báo, tạp chí của Đảng); số lượng báo chí của Đảng đến với quần chúng nhân dân còn rất thấp, báo chí của Đảng hầu như mới chỉ dừng lại ở đội ngũ cán bộ, công chức và một bộ phận nhỏ người dân.

          Với sự bùng nổ thông tin như hiện nay, nhiều thông tin sai trái, xuyên tạc được các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là internet và các trang mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước, thì việc định hướng thông tin, dư luận xã hội trên báo, tạp chí của Đảng là hết sức cần thiết. Để việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng ở Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh trong thời gian tới đi vào nền nếp, thực sự phát huy hiệu quả, cần tập trung và thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

          Thứ nhất, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng, đảm bảo mỗi chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, đoàn thể nhân dân, lực lượng vũ trang trong toàn huyện, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp có một tờ Báo Nhân dân, Báo Khánh Hòa, Tạp chí Cộng sản và Xây dựng Đảng.

          Thứ hai, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của báo, tạp chí Đảng trong giai đoạn hiện nay.

          Thứ ba, đảm bảo cân đối ngân sách trong toàn huyện để các cơ quan, địa phương, đơn vị có đủ kinh phí cho công tác đặt mua báo Đảng. Tăng cường chỉ đạo dành kinh phí để mua báo, tạp chí của Đảng, tránh tình trạng một số đơn vị dùng kinh phí để đặt mua các loại báo, ấn phẩm khác hoặc sử dụng kinh phí để chi vào việc khác.

          Thứ tư, ngành Bưu điện tăng cường triển khai các loại hình dịch vụ trong phát hành báo chí cho phù hợp với điều kiện địa phương. Thông báo kịp thời và rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân; cải tiến phương thức đặt mua báo Đảng như tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị thanh toán chậm và đa dạng hóa các hình thức đặt báo tại điểm Bưu điện văn hóa xã hoặc đặt báo qua điện thoại theo địa chỉ của độc giả...; tổ chức đưa báo Đảng nhanh chóng, kịp thời hơn nữa, nhất là địa bàn các xã xa trung tâm… Quan tâm xây dựng và duy trì việc tổ chức phòng đọc báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã, phục vụ nhiều loại báo trong đó có báo chí của Đảng, nhằm khuyến khích nhân dân tham gia đọc báo, từng bước hình thành văn hóa đọc trong quần chúng nhân dân, nhất là đối với vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

          Thứ năm, đưa nội dung kiểm tra việc đặt mua và sử dụng báo chí của Đảng vào chương trình kiểm tra của cấp ủy huyện hàng năm; xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các chi, đảng bộ cơ sở và nhiệm vụ này được đưa vào tiêu chuẩn để xem xét đánh giá tổ chức cơ sở đảng hàng năm. Đồng thời, đưa công tác đặt mua báo, tạp chí Đảng là một trong những tiêu chuẩn để xét, đơn vị văn hóa, cơ quan văn hóa.

          Thứ sáu, hàng năm, tiến hành tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt việc đặt mua và sử dụng báo chí của Đảng…

          Với những giải pháp trên, hi vọng công tác đặt mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh sẽ có những chuyển biến, thay đổi rõ nét, qua đó góp phần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đưa tiếng nói của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là ở cơ sở; củng cố niềm tin đối với Đảng và sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, trở thành hiện thực trong đời sống của nhân dân các dân tộc huyện miền núi Khánh Vĩnh.

                                                  CTV Duy Hải – BTG HU Khánh Vĩnh

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.829.518