ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  28/05/2021 17:06     |  Lượt xem 846   

Khánh Vĩnh: Những kết quả tích cực qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ngày càng đi vào nền nếp và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

          Để triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã; chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức học tập đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang. Theo đó, trong 5 năm qua, toàn huyện đã có hơn 11 nghìn lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên toàn huyện tham gia. Bình quân tỷ lệ đảng viên tham gia hàng năm đạt hơn 92% và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là gần 90%. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập chuyên đề cũng như tạo thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sau mỗi đợt học tập, các cấp ủy chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch để theo dõi, đánh giá chất lượng. Qua nghiên cứu, học tập, nhận thức của cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị và các chuyên đề hàng năm được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trực tiếp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Ngoài ra, các tổ chức mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động phù hợp để phổ biến, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên. Bộ phận truyền thanh, truyền hình và Trang thông tin điện tử huyện đã có nhiều tin, bài tuyên truyền, góp phần chuyển tải thông tin các hoạt động triển khai và nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các tầng lớp nhân dân…

          Để cụ hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và được cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực triển khai thực hiện, theo phương châm là “trên trước dưới sau”, “trong trước ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”; tạo sự chuyển biến thực sự mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác. Trong đó, xác định phải tập trung giải quyết dứt điểm những công việc, vấn đề cụ thể ở địa phương, đơn vị, tác động lớn đến đời sống của nhân dân, được dư luận nhân dân quan tâm. Đáng chú ý, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã ban hành văn bản gợi ý cụ thể một số nội dung trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó, nội dung được xác định khâu đột phá là thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

          Sau 5 năm triển khai, việc học tập và làm theo Bác ở huyện Khánh Vĩnh được thể hiện khá rõ nét. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được nâng lên rõ rệt. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng và thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Trong việc thực hiện Kế hoạch số 117-KH/HU thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều cán bộ lãnh đạo, chủ chốt từ huyện đến cơ sở phát huy tốt trách nhiệm nêu gương; quan tâm giải quyết các đề xuất, kiến nghị, những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; có sự đổi mới về phong cách, lề lối làm việc, có thái độ ứng xử với nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với với cấp ủy, chính quyền các cấp.

          UBND huyện và các ngành, địa phương tập trung xử lý, giải quyết khá hiệu quả nhiều kiến nghị của cử tri phản ánh như: nước sinh hoạt; quản lý, sử dụng đất công; tranh chấp đất đai, khai thác lâm, khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường.... Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện đã đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc niêm yết, công khai minh bạch các thủ tục hành chính, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân như chế độ chính sách, việc đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư tại địa phương; đồng thời, quan tâm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính... Nhờ đó, huyện Khánh Vĩnh từ đơn vị yếu kém nhiều năm liền về cải cách hành chính, nhưng từ năm 2017 đến nay được tỉnh đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính loại tốt. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tích cực thực hiện Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”…, từ đó góp phần quan trọng ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng địa phương.

 

Cán bộ xã Giang Ly hướng dẫn người dân nộp hồ sơ điện tử

 

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đã xuất hiện nhiều hình thức, cách thể hiện hay và sáng tạo. Việc cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức, phong cách theo Quy định 13-QĐ/TU được chú trọng, thực hiện quy định văn hóa ứng xử nơi công sở tạo được những chuyển biến khá rõ nét về lề lối, tác phong làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm”. Nhiều cấp ủy, đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác cải cách hành chính, các chương trình phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa... và đạt được một số kết quả bước đầu như: Đảng bộ xã Khánh Đông với mô hình ”xây dựng khu dân cư văn hóa”, Đảng bộ xã Khánh Trung với mô hình ”Nụ cười tiếp dân” trong cải cách hành chính, Đảng bộ xã Khánh Bình với việc duy trì chào cờ và sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ hai đầu tuần của tháng; Ban Chấp hành Thị đoàn thị trấn Khánh Vĩnh gắn học tập và làm theo Bác với các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, đi đầu của thanh niên tình nguyện vì cộng đồng... Các đoàn thể, hội đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm gắn với giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng của đất nước, địa phương, với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nổi bật là Đoàn Thanh niên huyện đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; Ngày Thứ 7 tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh,“Theo dấu chân những người anh hùng”… đã góp phần giúp cho thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về truyền thống, lịch sử của quê hương; khơi dậy, bồi đắp lòng tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương trong các tầng lớp thanh niên và học sinh. Trong 5 năm, nhiều mô hình tương trợ giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự ở khu dân cư... được triển khai nhân rộng mang lại hiệu quả thiết thực và được các cấp ủy biểu dương, khen thưởng. Toàn huyện Khánh Vĩnh có 04 tập thể và 06 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 01 tập thể, 02 cá nhân được biểu dương cấp tỉnh; 22 tập thể, 46 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Thị đoàn thị trấn Khánh Vĩnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh

 

Có thể nói, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song bên cạnh đó vẫn còn một số mặt hạn chế, cần phải nghiêm túc khắc phục như: công tác tổ chức tuyên truyền, triển khai học tập Chỉ thị 05 chuyên đề hàng năm ở một số chi, đảng bộ cơ sở còn chậm, chưa thiết thực, sinh động; việc khắc phục những một số hạn chế, khuyết điểm, giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị chuyển biến còn chậm. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức, chưa xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu để nhân rộng…

          Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Lựa chọn những việc trọng tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đặc biệt quan tâm để tập trung thực hiện, giải quyết có kết quả; gắn chặt nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước và quá trình lao động, công tác, học tập của mỗi cá nhân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả công việc, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Chú trọng phát hiện và đẩy mạnh việc nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05; cùng với đó, phải kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, làm hình thức trong triển khai thực hiện Chỉ thị. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là người đứng đầu, phải đổi mới phong cách, tác phong công tác, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với nhân dân; chăm lo phát triển đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, nâng cao dân trí, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện vững mạnh.

Phát huy những thành quả đạt được trong thời gian qua, với sự nỗ lực quyết tâm của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tin rằng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều kết quả hơn, tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

CTV Duy Hải - BTG Huyện ủy Khánh Vĩnh

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.362.924