HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY KHÁNH HÒA
Căn cứ Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy..
VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
Ngày 31/8/1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 10- NQ/TW về việc thành lập các đảng đoàn, các cơ quan chuyên môn và các chi bộ đặc biệt. Về tổ chức của cơ quan chuyên môn, Nghị quyết xác định rõ nguyên tắc: từ trên xuống dưới; các cấp bộ, hội (tức là các cấp bộ đảng) có những cơ quan chuyên môn chính là: Tổ chức, Kiểm soát, Tuyên truyền , Huấn luyện, Tài chính, Dân vận. Các cơ quan chuyên môn của Trung ương gọi là bộ; ở các khu, tỉnh, huyện gọi là ban (Ban Tổ chức, Ban Huấn luyện …)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
Căn cứ Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy và Quy định số 07-QĐi/TU ngày 15/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thược Văn phòng Tỉnh ủy
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
Căn cứ Quy định số 07-QĐ/TU, ngày 15/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy

 

Liên kết banner
 
 
 
Video Clip
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.807.167